Mobiloperatörer kan tvingas lagra data

1:51 min

Tele2 kan komma att tvingas bedriva datalagring framöver. Det står klart sedan EU-domstolens generaladvokat i dag lämnat in sitt förslag till beslut. 

Men villkoren för en sådan lagring är mycket strikta, och på Post- och telestyrelsen, PTS, som krävt att Tele2 ska lagra data om sin teletrafik, tar ställföreträdande chefsjuristen Jenny Bohman inte ut någon seger i förskott:

– Vi ser det väl varken som en seger eller ett nederlag. Det vi är intresserade av är att få svar på den här frågan, säger hon.

Frågan som ska besvaras är om Sveriges lagstiftning om datalagring är förenlig med EU-rättens krav på integritet för den enskilde. I en dom i EU-domstolen 2014 slogs fast att EU-direktivet om uppgiftslagring, som den svenska lagstiftningen bygger på, strider mot grundläggande rättigheter om respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter.

Tele2 reagerade direkt på domen och meddelade Post- och telestyrelsen, som är ansvarig myndighet, att företaget ämnade upphöra med uppgiftslagring och radera tidigare lagrade uppgifter.

I Förvaltningsrätten ansågs den svenska lagstiftningen inte strida mot dessa grundläggande rättigheter. När målet drevs vidare till Kammarrätten begärde den in ett förhandsbesked från EU-domstolen, om hur dessa båda regelverk ska tolkas.

I dag kom alltså ett förslag till beslut från generaladvokaten, som anser att en allmän lagringsskyldighet för leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster kan vara förenligt med EU-rätten. Men då måste vissa villkor uppfyllas, bland annat att syftet ska vara att bekämpa allvarliga brott som är ett hot mot samhällsintresset.

EU-domstolen är inte skyldig att följa förslaget från generaladvokaten, men gör det ofta. Och när domen kommer blir det alltså Kammarrättens uppgift att tolka och bedöma hur den ska tillämpas:

– Som generaladvokaten säger blir det då en fråga för den nationella domstolen att avgöra, i det enskilda fallet, om det nu skulle vara så att EU-domstolens dom ser likadan ut, och det vet vi fortfarande inte, säger chefsjurist Jenny Bohman på Post- och telestyrelsen.