Akut tolkbrist men tomma utbildningsplatser

2:22 min

Bristen på tolkar är akut, efter den kraftiga ökningen av asylsökande förra året. I år fördubblas utbildningsplatserna, men det är få som klarar antagningsproven.

– Vi har många sökande, men det är fortfarande få som uppfyller kraven på kompetens, säger Bengt Unde, ansvarig för tolkutbildningen vid Åsa folkhögskola.

I år finns 800 utbildningsplatser för blivande tolkar. En ökning från cirka 300 platser förra året. Grundutbildning till så kallad kontakttolk sker främst vid folkhögskolor och studieförbund, som står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH. Dessutom har Arbetsförmedlingen en tolkutbildning inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen. Nästa år höjs det statliga anslaget till tolkutbildningen till 40 miljoner, att jämföra med 17 miljoner förra året.

Men även om det i dag går flera sökande på varje utbildningsplats, så innebär inte den kraftiga ökningen av antalet platser nödvändigtvis att fler tolkar examineras. De studieförbund och folkhögskolor som Ekot talat med, vittnar om att många sökande saknar behörighet eller tillräckliga språkkunskaper. Som exempel kan nämnas att till Folkuniversitetes tolkutbildning i Jönköping sökte senast 50 personer de 35 platserna. Men bara 25 klarade proven. Och Bengt Unde på Åsa folkhögskola tycker inte att sänkta krav är rätt väg att gå.

– Nej, det tycker jag egentligen inte, för att vara tolk är ett kvalificerat arbete och det ställer väldigt höga krav på de som jobbar som tolk, säger Bengt Unde.

Myndigheten för Yrkeshögskolan fick i uppdrag av regeringen att analysera hur behovet av tolkar ser ut framöver. I rapporten, som överlämnades i juni, konstateras att det åtminstone under de närmaste åren kommer att vara ett fortsatt stort behov av tolkar i arabiska, somaliska, tigrinja och dari, men att bristen på tolkar i just dessa språk samtidigt är stor.

I dag fullföljer färre än hälften av de studerande sin tolkutbildning. Christer Bergqvist, chef för utbildningsavdelningen på MYH, tror att fler kommer att slutföra sin utbildning.

– Motivationen till att bli tolk kommer att öka, har ökat, i och med att efterfrågan ökar. Det gör ju att fler kan försörja sig som tolkar och då blir man också mer motiverad att genomföra sin utbildning.