Klartecken för Botniabanan

Botniabanan får byggas på sträckan Nyland-Arnäsvall. Regeringen godkände i dag miljöprövningen av sträckan. Beslutet innebär att Banverket nu kan gå vidare med projekteringen av sträckan, tillstånd måste också sökas för bullernivåer, säkerhet å deponering av jord- å bergmassor.
Sedan tidigare bygger man på sträckan Arnäsvall-Husum. Den sista sträckan, mellan Husum å Umeå, kommer regeringen att ta ställning till senare.