Uddnästippen kan innehålla en miljon kubikmeter avfall

2:06 min

På 1970-talet skapade Fagersta Bruk ny industrimark genom att dumpa stora mängder avfall i Kolbäcksån. Nu hör Uddnästippen till de föroreningar som länsstyrelsen ser allvarligast på.

– Vi vet inte om de använt hela volymen som de har tillstånd för, eftersom området inte är avgränsat. Men i värsta fall handlar det om en miljon kubikmeter, säger Linda Knutsen, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen i Västmanland.

Uddnästippen ligger i de södra delarna av Fagersta Bruks stora industriområde. Bruket fyllde ut med bygg- och industriavfall i Kolbäcksån så att en kanal plus en ö blev ett med området på fasta land. På så vis tillskapades värdefull industrimark och bruket slapp kostnader för att skicka avfallet någon annanstans.

Idag hör Uddnästippen till de föroreningar som länsstyrelsen i Västmanland ser allvarligast på. Man vet att det finns tungmetaller i de dumpade massorna, men inte hur mycket.

– Vi har enstaka provtagningar och de indikerar att det är höga metallhalter, säger Linda Knutsen.

Frågan har varit vem som ska bekosta undersökningarna. I mitten på 80-talet upphörde Fagersta Bruk och blev Kinnevik, men tippområdet köptes av andra företag. Men eftersom de företagen inte har dumpat avfall där, så går ansvaret tillbaka på den tidigare ägaren, det vill säga Kinnevik.

Det har varit flera turer med förelägganden från myndigheter, som Kinnevik överklagat. Men nu har Mark- och miljödomstolen fastslagit att undersökningarna vid Uddnästippen är Kinneviks ansvar.

Kinnevik ska nu ta prover på mark, grundvatten och sediment, Det handlar om analyser på främst metaller, framförallt bly, zink, kadmium, krom, koppar, nickel och kvicksilver. Viktigt är också att få veta hur mycket avfall det rör sig om.

– Vi vill veta vilken volym det handlar om, för att kunna se om det utgör en belastning, om det finns risk att det lakar ut till Kolbäcksån, säger Linda Knutsen på länsstyrelsen.

Kinnevik har tagit fram en plan för provtagningarna, som ska vara gjorda senast i vår. Men det är inte detsamma som att man kommer att stå för eventuella framtida saneringsåtgärder. Eftersom det ha bedrivits verksamhet på platsen både före och efter Fagersta Bruk, så måste ansvarsfrågan utredas, menar Kinnevik

Kinnevik kommer givetvis att fullgöra det ansvar för eventuella miljöskador som Fagersta AB kan bedömas ha orsakat. Det har bedrivits verksamhet på platsen både före och efter Fagersta AB hade verksamhet där, och den utfyllnad som saken gäller både miljöprövades och godkändes enligt dåvarande miljöregler. Det är därför väsentligt att ansvarsfrågan först utreds.