Ett jämställt Nobelpris: Så har vi räknat

Är kvinnor underrepresenterade bland Nobelpristagare? Här förklarar vi hur vi gick till väga för att undersöka det. Scrolla längst ner för grafik. 

Lyssna: Hur jämställt är Nobelpriset?

En återkommande förklaring till att så få kvinnor tilldelas Nobelpris är att prisen ofta delas ut för forskning som genomförts flera årtionden tidigare, och att antalet kvinnor inom vetenskapen historiskt sett har varit lägre än idag. Med andra ord skulle Nobelpriset återspegla en äldre, mansdominerad forskarvärld.

Sveriges Radios Digitala insatsstyrkan tillsammans med Vetenskapsradion ville pröva om denna förklaring räcker för att förklara den låga andelen kvinnliga pristagare. Vi undersökte vilka forskare som har varit de mest framstående inom de fyra Nobelvetenskaperna fysik, kemi, ekonomi och medicin under de senaste årtiondena, och vilkas upptäckter som har belönats med Nobelpris.

Genom detta kunde vi ta reda på andelen kvinnor bland de tänkbara kandidaterna till priset, och jämföra med andelen kvinnor bland de forskare som faktiskt tilldelats pris för sina arbeten.

Som underlag för könsfördelningen bland framstående forskare använde vi databasen Highly Cited, som är framtagen av Reuters. Med hjälp av den kunde vi sammanställa en lista över de mest citerade internationella forskarna inom fysik, kemi, ekonomi samt en rad medicinska forskningsfält under åren 1981 till 2014. För att räkna ut andelen kvinnor och män bland de toppciterade inom varje forskningsfält använde vi namnanalysverktyget NamSor.

Nästa steg var att sammanställa en lista över alla Nobelpris i fysik, kemi, medicin och ekonomi från 1981 till 2016 med hjälp av Nobelprisets officiella API. Därefter undersökte vi manuellt, med Nobelprisets webbplats som underlag, vilka av pristagarna som var kvinnor respektive män, och vilka som hade blivit tilldelade sitt pris för upptäckter eller vetenskapliga arbeten genomförda sedan 1980-talet. Som utgångspunkt i denna klassificering var att åtminstone en del av den prisbelönta forskningen ska ha genomförts efter 1980.

Det sista steget var att räkna ut hur många kvinnliga Nobelpristagare som statistiskt sett skulle motsvara andelen kvinnliga forskare inom varje fält. Här utgick vi från det faktiska antalet pris som delats ut i varje kategori. Ett exempel: Samtliga Nobelpristagare i fysik som belönats för forskning genomförd sedan 1980-talet (totalt 37) har varit män. Hade 2 av prisen gått till kvinnor skulle det motsvara andelen kvinnliga toppforskare i ämnet (5,5%).

I tillägg till dessa uträkningar kontrollerade vi även hur könsfördelningen bland toppforskare inom varje fält har förändrats inom tidsperioden, och om detta skulle kunna ha avgörande betydelse för våra slutsatser. Resultatet av denna kontroll visade dock att även om man endast jämför andelen pristagare med andelen kvinnliga toppforskare under 1980- och 1990-talen så kvarstår en underrepresentation i samtliga priskategorier utom medicin.

Grafik: Se alla siffror i grafikerna nedan