Svidande kritik mot EU-förslag om gemensamma asylregler

1:43 min

Asylrätten skulle försvagas med de nya reglerna och svenska domstolar skulle förlora makt till EU, det skriver de svenska migrationsdomstolarna i sina remisser.

– Det är mycket makt som flyttas från de nationella myndigheterna och beslutsfattarna till EU-kommissionen och kommissionens myndigheter, säger Ulrika Geijer, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Malmö.

Ett exempel på förändringar skulle bli att EU får avgöra vilka länder som kan anses säkra. Tanken är att asylsökande ska kunna skickas tillbaka till dessa länder utan att få sina asylskäl prövade. Svenska domstolar skulle helt sakna möjlighet att göra egna bedömningar, säger Ulrika Geijer.

– Det ska inte finnas något utrymme att avvika från dem utan det är de som gäller. De ska binda medlemsländerna och medlemsländernas domstolar.

Grunden i den svenska rättsordningen är att alla ska få en individuell prövning och att domstolen själv värderar fakta i målet. Det nya EU-förslaget går alltså stick i stäv med det, säger John Panofsky vid Migrationsdomstolen i Göteborg.

– Det är normalt sätt en sådan bedömning som ska göras utifrån våra principer om fri bevisvärdering och inte att vi är bundna av en bedömning i förväg. säger John Panofsky

En fråga som redan har diskuterats är att Sverige länge hade mer generösa regler än många andra EU-länder. I dag har vi en tillfällig lagstiftning med strängare regler.

Samtliga remissinstanser gör bedömningen att den tillfälliga lagen nu kommer att permanentas. Det innebär bland annat att asylsökande bara kan få tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Sammantaget skulle de nya reglerna innebära allvarliga inskränkningar i rätten att söka asyl, enligt de svenska domstolarna. Många skulle helt enkelt inte få sin asylrätt prövad alls, om man inte anses samarbeta med myndigheterna, till exempel. Det här är stora skillnader mot i dag understryker Ulrika Geijer.

– Här blir det väldigt drakoniska resultat.

Så här får man inte ens en prövning?

– Nej, säger Ulrika Geijer, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Malmö.