Sanering efter föroreningar i Sala

2:00 min

Träimpregneringen vid Sands såg öster om Salbohed toppar länsstyrelsens prioriteringslista för åtgärder på förorenade områden i Västmanland år 2017.

– Vår nummer ett är Sands såg och kvarn utanför Sala tätort, där det förut har varit en träimpregneringsanläggning. Så vi har dioxin- och kopparhalter i mark och i grundvatten, säger Hanna Odén, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen.

– Grundvattenuttaget utgör dricksvattentäkt och vi har ett ungdomsboende och andra permanentboende som tar sitt dricksvatten direkt från det här grundvattnet, som då är dioxinföorenat, berättar hon.

Sågen öster om Salbohed startade tidigt 1900-tal, men den farliga impregneringen pågick mellan 1964 och 1982.

Verksamheten är nedlagd, men området har fått högsta riskklass och eftersom det inte finns någon ansvarig att kräva på pengar så har Naturvårdsverket skjutit till 18 miljoner kronor som ska täcka i princip alla kostnader.

Sala kommun är huvudman och håller i projektet som faktiskt pågått ett par år redan, med studier och provtagningar.

När det gäller dricksvattnet så är det boende med egna brunnar som berörs, men prover tas fyra gånger om året och enligt Sala kommun ska det inte vara farligt att dricka vattnet.

Men marken innehåller ändå koppar och dioxiner - organiska miljöföroreningar som vi också kan få i oss via mat, feta animaliska livsmedel, till exempel fisk och kött.

Men dioxiner är också en följd av sågens impregnering. Området är nationellt prioriterat, och tidig sommar då grundvattnet står som lägst ska förhoppningsvis den förorenade marken vid schaktas bort.

– Det händer saker. Huvudmannen jobbar på och projektering börjar förhoppningsvis i år och slutförs nästa vår och sedan börjar åtgärden, säger Hanna Odén på länsstyrelsens miljöenhet.