Gränskontroll och id-kontroll – vad är vad?

Hur skiljer sig de olika åtgärderna åt och vad är syftet?

  • Tillfällig inre gränskontroll. Infört 12 november 2015.
  • Kontroll av id-handlingar för ombordvarande på passagerarfartyg. Infört 21 november 2015.
  • Kontroll av id-handlingar för resande med kollektiva färdmedel från Danmark. Infört 4 januari 2016. Gäller nu till den 4 maj 2017.

    Sedan tidigare hade vi:
  • Yttre gränskontroll
  • Transportörsansvar för flygbolag

Yttre och inre gräns: vad är det?

Efter att Sverige gick med i Schengensamarbetet kan den svenska gränsen antingen vara en yttre gräns eller en inre gräns. Yttre gräns är vår gräns mot ett land som inte är med i Schengensamarbetet. Inre gräns är vår gräns mot ett land som är med i Schengensamarbetet.

Tillfällig inre gränskontroll

Infördes: 12 november 2015 efter beslut av regeringen.

Vad innebär kontrollen?

En kontroll av att alla som reser in i Sverige från andra EU-länder har rätt att göra det. Beroende på vem den inresande är, kan denna rätt styrkas på olika sätt. En medborgare i Sverige, Norden eller medborgare i en Schengen-stat kan till exempel styrka sin rätt att vistas i Sverige med en vanlig legitimationshandling, medan andra medborgare kan behöva visa pass och visum. Detta är ett tillfälligt avsteg från Schengenreglerna, vilket är tillåtet att göra. Förutsättningen är att det råder hot mot den allmänna ordningen och säkerheten, vilket den svenska regeringen anser att det gör.

Vad innebär det för en flykting som vill söka asyl?

En person som vill söka asyl och som uppger det för den svenska polisen släpps in i landet, oavsett om personen har pass eller annan legitimationshandling med sig eller inte. En flykting som söker skydd har rätt att vistas i landet. Men för närvarande är det svårt för personer utan pass eller legitimationshandlingar att komma fram till den svenska gränsen (se nedan under avsnittet om id-kontroller).

Var och hur sker kontrollen?

För närvarande är kontrollerna koncentrerade till Skåne, men kan i princip göras var som helst vid svensk gräns mot annat EU-land. På betalstationen på Öresundsbron (Lernacken) sker kontroller av biltrafiken (för närvarande cirka 95 procent av bilarna), delvis med hjälp av tullpersonal. På Hyllie station i Malmö (första svenska station efter Öresundsbron) kontrolleras samtliga tåg som kommer från Danmark. I färjelägena i Trelleborg och Helsingör sker stickprovskontroller av inresande. Var och när kontrollerna sker beslutas av polisen och kan ändras.

I vilket land sker kontrollen?

I Sverige.

Vem utför kontrollen?
Polisen.

Rättslig reglering: Artikel 23, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1051/2013, ändring av förordning (EG) nr 562/2006 (Schengenkodex).

Kontroll av id-handlingar för ombordvarande på passagerarfartyg.

Vad innebär det? Vad är syftet?

Alla rederier som har passagerarfartyg vars resa från avgångshamnen till Sverige överstiger 20 nautiska mil har sedan tidigare haft krav på sig att registrera uppgifter om namn, kön, ålder och nationalitet på passagerarna. Den 21 november 2015 infördes krav på att kontrollera dessa uppgifter mot en giltig identitetshandling. Syftet är att begränsa antalet flyktingar som reser med färjorna, eftersom många flyktingar antas sakna id-handling

Var och när sker kontrollen?

Kontrollen sker före avfärden mot Sverige, till exempel i färjelägena i Tyskland för färjor som ska till Trelleborg och Göteborg.

I vilket land sker kontrollen?

I det land från vilket fartyget avgår mot Sverige.

Vem utför kontrollen?
Rederierna.

Sanktioner?
Ja. Redare och/eller fartygets befälhavare kan dömas till böter om man bryter mot reglerna.

Rättslig reglering
2 kap 3a§ Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).