Socialstyrelsen: Behandla depression med magnetström

1:21 min

I dag kom nya nationella riktlinjer från Socialstyrelsen för behandling av depression och ångestsyndrom.

Myndigheten bantar ner antalet åtgärder – och lyfter bland annat fram magnetströmmar som behandlingsmetod.

Det handlar om så kallad repetitiv transkraniell magnetstimulering – magnetströmmar.

I dag får årligen ett 50-tal vuxna med medelsvår till svår depression denna typ av behandling. Metoden som bygger på att en elektromagnet på patientens huvud stimulerar områden i hjärnan som är påverkade vid depression. Forskning visar att behandlingen kan ha god effekt.

– Socialstyrelsens förhoppning och målbild är att de nya riktlinjerna ska kunna leda till att personer med ångest- och depressionssyndrom får rätt behandling tidigt, säger Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef vid Socialstyrelsen, till Ekot.

I de nya riktlinjerna finns nu även för första gången rekommendation av mindfulnessbaserad kognitiv terapi. Den metoden ska framförallt användas för att förebygga återfall, enligt Socialstyrelsen.

I de tidigare riktlinjerna – som togs i bruk 2010 – finns rekommendationer för åtgärder vid 265 olika sjukdomstillstånd. I det nya förslaget bantas antalet sjukdomstillstånd till 104.

Men detta ska inte tolkas som att färre deprimerade ska få vård, enligt Arvid Widenlou Nordmark.

– Vi täcker in de flesta sjukdomsgrupperna. Det är inte så att färre ska få vård. Förhoppningsvis ska medborgarna få en mer effektiv behandling tidigare, och då undvika sjukskrivningar tidigare, säger han.

Antalet sjukfall med psykiatriska diagnoser har ökat de senaste åren, och psykisk ohälsa står för de flesta sjukskrivningar, enligt statistik från Försäkringskassan. 

Ove Andersson, andre vice ordförande på Läkarförbundet, är dock inte säker på att enbart nya riktlinjer kan motverka den trenden.

– Det är jättebra med nya riktlinjer som ger mer kunskap för att förhindra onödiga sjukskrivningar. Men det stora problemet är att få en ökad återgång till arbete för de som är sjukskrivna. Där är det mer tveksamt om det här tillför något eftersom vi vet att sjukskrivningen är mer relaterad till arbetsplatsen och det sociala, säger Andersson.  

Riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom börjar gälla i dag, men under våren kommer bland annat berörda landsting, yrkesorganisationer och vårdgivare kunna lämna synpunkter. En slutversion av riktlinjerna ska sedan stå klar hösten 2017.