Föreslår mer pengar till försvaret

1:10 min

Det måste satsats mer på det svenska försvaret om det ska vara modernt även i framtiden, det anser en statlig utredning som föreslår att Budgeten för forskning och utveckling inom försvarsområdet måste höjas med 200-300 miljoner kronor per år.

– En höjning av anslagen är motiverad, säger regeringens utredare Björn von Sydow.

Det krävs exempelvis mycket pengar till forskning för att utveckla viktiga vapensystem som ubåtar och flygplan. Det är ett skäl till att forskningsanslagen behöver höjas för att klara framtida hot, enligt Björn von Sydow.

Dagens försvarsforskning är dessutom snårig med flera olika departement och myndigheter inblandade. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) behöver därför få ett tydligare ansvar för att samordna den.

Björn von Sydow föreslår också att Totalförsvarets forskningsinstitut ska få ett grundanslag i stället för enbart avgiftsfinansiering, så att det kan peka viktiga forskningsområden där Sverige borde satsa mer.

Inte minst krävs mer försvarsforskning för att klara framtida cyberangrepp mot datorer och viktiga styrsystem.

– Man kan angripa hela hela it-kontakterna mellan myndigheter. Och då behövs det forskning för att hur man ska kunna hantera den typen av hot, säger Björn von Sydow.