EU-dom i dag: Generell datalagring är olagligt

1:26 min

Sverige kan inte tvinga tele- och internetleverantörer att generellt utföra datalagring av vad kunderna gör på nätet och vem de ringer, slår EU-domstolen fast.

Ett generellt krav på tele- och internetleverantörer att lagra uppgifter om vad kunderna gör på nätet och vem de ringer bryter mot EU-rätten. Det fastslog EU-domstolen i ett förhandsutlåtande i dag. 

Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik på Stockholms Universitet, har än så länge bara sett pressmeddelandet. Domen kommer senare. Han tolkar det som en stor förändring.

– Datalagringen som skett i Sverige går ut på att man vet inte vad som kommer hända och då lagrar man allt. Men det principiella här är att man säger att det måste vara specifika personer, ett område eller kanske en teknik. Inte att det tickar på för alla medborgare, säger Daniel Westman. 

– Det är ett grundskott mot den allomfattande datalagring som vi har i Sverige i dag. 

Stefan Backman, chefsjurist på Tele 2 säger att domen är tydlig.

– Det är ett väldigt tydligt underkännande av det svenska systemet. Man underkänner det svenska datalagringssystemet på punkt efter punkt, både när det gäller lagringens omfattning och när det gäller de möjligheter som finns i det svenska systemet för polisen att ta del av de här uppgifterna, säger Stefan Backman.

Datalagringen påbörjades i Sverige 2009 för att följa EU:s datalagringsdirektiv. Samma direktiv bedömdes senare som ogitligt då det bröt mot reglerna om rätten till privatlivet, personuppgiftslagar och yttrandefrihet. Det var då tvisten om de svenska lagarna påbörjades.

Domstolen skriver dock att viss datalagring är förenligt med EU-rätten. Det gäller då riktad lagring av information som är nödvändig för att bekämpa grov brottslighet. Enbart det som är strängt nödvändigt får då lagras, vilka personer som drabbas måste anges och den måste vara tidsbegränsad. 

Det måste också ske en förhandskontroll av en oberoende myndighet.

Tvisten det handlar om står mellan Post- och telestyrelsen, PTS, och Tele2. Det så kallade datalagringsdirektivet bedömdes vara ogiltigt 2014 då det bröt mot EU:s regler om rätten till integritet och skydd av personuppgifter.

Direktivet krävde att tele- och internetoperatörer skulle lagra information om vem kunderna ringde och vad de gjorde på nätet. När kommunikation skett och med vem man kommunicerat skulle lagras i minst sex månader. Dock lagras inte själva innehållet i kommunikationen. Syftet var brottsbekämpning. 

I samband med att det ogiltigförklarades avbröt Tele2 sin lagring av uppgifter om kunderna som krävdes i lagen. Argumentet var att lagarna som infördes i Sverige för att uppfylla direktivet inte längre borde vara giltiga.

PTS lät det först ske. Regeringen tillsatte då en snabbutredare som kom fram till att Sveriges implementation av lagen följer EU-rätten. Då krävde PTS att datalagringen skulle återupptas, och fick rätt av förvaltningsrätten.

Målet överklagades till kammarrätten och det var där man begärde in ett svar på hur EU-domstolen ser på frågan.

Efter beskedet tar Telenor till åtgärder redan i dag.

– Mot bakgrund av EU-domstolens förhandsavgörande har vi i dag beslutat att vi omedelbart upphör med lagring av uppgifter enligt datalagringslagen, säger bolagets chefsjurist Anna Byström. 

Men inrikesminister Anders Ygeman är bekymrad och säger att det vore problematiskt om den generella datalagringen måste upphöra.

– Vi ser ett antal mord och delar i vårt antiterrorarbete som skulle gå om intet. Det här är viktiga redskap i det moderna polisarbetet, säger han.