Skummet i Hamre

Byborna i Hamre överklagar till högsta instans

Byborna i Hamre utanför Hudiksvall överklagar länsstyrelsens beslut om att dela på ansvaret vid återställningen av flera privata dricksbrunnar, som för två år sedan förorenades av brandskum.

Efter att ett branskum förorenade flera brunnar i byn Hamre för två år sen har en strid pågått kring vem som borde ha det formella ansvaret för provtagning och sanering efter branden.

Det har slagits fast i högsta instans att husägaren inte har det ansvaret men Hudiksvalls kommun har menat att det inte heller är räddningstjänstens.

I november slog länsstyrelsen fast att det är räddningstjänsten som har det formella ansvaret för att föroreningsproblemen i Hamre bys vattentäkt återställs - men att ansvaret för de praktiska åtgärder som krävs ska delas med byborna.

Nu överklagar byborna beslutet till Mark- och miljödomstolen.
Kommunen har också meddelat att de vill att ärendet ska prövas i högre instans.