Brister i Migrationsverkets asylutredningar

2:40 min

Migrationsverket har granskat 400 beslut som fattades förra året och bara hälften av dem ansågs vara utredda på det sätt de borde varit. Det visar myndighetens egen rapport som P1-programmet Kaliber tagit del av.

– Ja, jag kan bara konstatera att det är den bedömning man gör och vi är alltså inte nöjda med den här uppföljningen, självklart är vi inte det. Vi kommer nu att få satsa på att jobba med kvalitetsfrågor och kompetensutveckling. Så länge vi ser att vi kan göra saker bättre så kommer vi inte vara nöjda, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket

Migrationsverket har gått igenom 400 beslut som fattades under 2016 för att granska kvalitén i besluten.

Bara i hälften av besluten som granskades var utredningarna kompletta.
I många av besluten har man hittat brister som rör själva kärnan i en asylutredning.

Det handlar till exempel om att man inte i tillräcklig utsträckning utrett vad en person har för skyddsskäl och vad man riskerar att råka ut för om man återvänder till sitt hemland.

Ett annat problem som lyfts fram i rapporten är att 40 procent av besluten inte är tillräckligt begripliga.

För dem som bedöms enligt den tillfälliga lagen som begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd har det stor betydelse om man får status som flykting eller skyddsbehövande, bland annat eftersom enbart de som betraktas som flyktingar har rätt att återförenas med sin familj.

Migrationsverket konstaterar i rapporten att kvalitén på dessa status bedömningarna ofta brister. 27 procent av statusbedömningarna kan vara felaktiga vilket alltså kan få stora konsekvenser för den enskilda.

Enligt rapporten är 2 procent av samtliga beslut som gåtts igenom fel och ytterligare 13 procent av besluten diskutabla.
Men enligt rättschef Fredrik Beijer är det inte så konstigt att en del beslut blir felaktiga.

– Ja, jag tror att det är en ganska naturlig siffra i en så komplex verksamhet i den typen av bedömningar som vi har att göra. Det vill säga huruvida en person löper en konkret risk att bli förföljd eller trackaserad vid ett återvändande till ett annat land. Så den siffran tycker jag inte är så konstig i sig.

Förra året fattade Migrationsverket över 100 000 beslut och verket har dessutom anställt mycket ny personal. Det senare tror Fredrik Beijer kan vara en förklaring till den bristande kvalitén.

– Jag tror att det har att göra med att vi har unga, entusiastiska men ganska oerfarna medarbetare, att vi har en väldigt komplex fråga att jobba med, asylprövningar är bland det mest komplexa som finns faktiskt, och jag tycker inte att det är så förvånande att vi ser att vi kan göra saker bättre i den situationen som vi har varit.