Så svarade ditt landsting på enkäten

Kulturnytt frågade vilka regler Sveriges landsting har när de köper in sin konst. Här är hela listan.

REPORTAGE: Stora skillnader när landstingen köper in konst

1. Stockholms läns landsting:

Har inköpspolicy* för flyttbar konst** och köper konst från hela landet och internationellt. Köpte konst för totalt (inklusive fasta gestaltningar) 23 940 000 år 2016 och har ingen bestämd inköpsnivå för enskilda konstinköpare men projekt över 750 000 kronor bestäms i kulturnämnden. Har en rekommendation att investera 2% av produktionskostnad för vårdlokal, övrig nybyggnation följer 1%-regeln*** som rekommendation. Har ingen fast årlig konstbudget.

2. Landstinget i Uppsala län:

Har en inköpspolicy för flyttbar konst. De köper konst från hela landet. De köpte in konst för 8 453 679 kronor år 2016 (inklusive fasta gestaltningar). Följer 1%-regeln. Inköpsgräns på 50 000 för projektledare.

3. Landstinget Södermanland:

Har en inköpspolicy för flyttbar konst. Eftersträvar att minst 25% av inköpen görs av i Sörmland bosatta konstnärer och/eller från sörmländska gallerier/utställningar. Köpte in konst för 2 900 000 kronor år 2016 (inklusive fasta gestaltningar). Har en rekommendation att följa 1%-regeln. Inköpsgräns för enskilda inköpare ej angivet.

4. Region Östergötland:

Har en inköpspolicy för flyttbar konst och prioriterar till viss del konstnärer med anknytning till regionen. Eftersträvar 1%-regeln. Köpte konst för totalt 6 243 442 år 2016 (inklusive fasta gestaltningar). Har en årlig konstbudget på 850 000 och har en inköpsgräns på 140 000 för enskilda köp inom konstenheten.

5. Region Jönköpings län:

Har en inköpspolicy för flyttbar konst och köper in regionalt, nationellt samt internationellt. Köpte in flyttbar konst för 1 000 000 kronor 2016 (i de kommande gestaltningsuppdragen 2017-2019 investeras 12 miljoner) och samtliga inköp tas genom ekonomichefen. Följer 1%-regeln.

6. Region Kronoberg:

Har en inköpspolicy för flyttbar konst och köper in konst nationellt och majoriteten av konsten köps utanför regionen (alltför få inköpsställen i regionen för att fylla behovet). Köpte in konst för totalt 960 000 kronor 2016 (inklusive fasta gestaltningar). Har en inköpsgräns på ett prisbasbelopp vilket är 44 800 för enskilda inköp. Följer 1%-regeln.

7. Landstinget i Kalmar län:

Har en konstpolicy och prioriterar regional konst (när det inte kolliderar med övriga riktlinjer). Köpte konst för totalt 542 146 kronor år 2016 (inklusive fasta gestaltningar) och följer 1%-regeln. De har ingen fastställd inköpsgräns för konstinköpare.

8. Region Gotland:

Har en inköpspolicy för flyttbar konst och köper konst från hela landet. Har köpt flyttbar konst för 90 000 kronor (240 000 läggs också på konst men spänner över 2016-2017) och har rekommendation att följa 1% regeln. Har inga inköpsgränser för konstinköpare.

9.Landstinget Blekinge:

Har ingen inköpspolicy för flyttbar konst men följer interna rutiner och köper in från hela landet. Följer inte 1%-regeln utan avsätter 0,5% av det totala anslaget för fastighetsinvesteringar till konstnärlig utsmyckning. De köpte in konst för 355 900 kronor år 2016 (inklusive fasta gestaltningar).

10. Region Skåne:

Har en inköpspolicy för flyttbar konst och prioriterar inköp från konstnärer verksamma i Skåne och köpte in konst för totalt 5 100 000 kronor år 2016 (inklusive fasta gestaltningar). Följer inte 1%-regeln och har inköpsgräns på 1,5 prisbasbelopp vilket är 67 200 kronor (2017).

11. Region Halland:

Har ingen politiskt antagen policy – men tas fram för den nya kulturplansperioden 2017-2020. Men de har riktlinjer för konstinköp där de anser att det är viktigt att halländska konstnärer blir representerade men inköpen sker i hela landet. Köpte flyttbar konst för 582 455 kronor år 2016 och har en inköpsgräns för konstinköpare på 50 000 kronor. Har rekommendation att följa 1%-regeln i kulturplanen för 2017-2020.

12. Västra Götalandsregionen:

Har ett styrande dokument för inköp av konst som är taget i kulturnämnden och köper in konst från hela landet, men den största mängden flyttbar konst köps in i länet. De köpte konst för 10 309 899 kronor år 2016 (inklusive fasta gestaltningar). Har inköpsgräns för konstinköpare på 1 prisbasbelopp vilket är 44 800 och enhetschef kan fatta beslut upp till 10 prisbasbelopp. Har en variant av 1%-regeln.

13. Landstinget i Värmland:

Har en inköpspolicy för flyttbar konst. De ser det som viktigt att främja regionens konstnärer och gallerier men konstinköpen sker nationellt. De köpte in konst för 2 400 000 kronor år 2016 (inklusive fasta gestaltningar) och har inga inköpsgränser för konstinköpare. Landstinget följer inte 1%-regeln utan har sedan 2013 en modell där de lägger 150 kronor per uppvärmd kvadratmeter vid nybyggen på konstnärlig utsmyckning.

14. Region Örebro län:

Har en inköpspolicy för flyttbar konst och försöker att i möjligaste mån stödja det lokala konstlivet. Efterfrågan på konst är dock större än utbudet i länet, så en stor del av inköpen görs även från gallerier och konsthallar utanför länet. Köpte konst för totalt 2 085 920 kronor år 2016 (inklusive fasta gestaltningar). Följer 1%-regeln för byggnadsanknuten konst. Har inköpsgräns för en enskild konstinköpare på 200 000 och ett enskilt flyttbart konstverk får kosta max 44 800 kronor.

15. Landstinget Västmanland:

Har ingen policy men rekommendationer och prioriterar inte det lokala konstlivet i sina riktlinjer utan köper in konst från hela landet. Köpte in konst för totalt 200 000 kronor år 2016 och har inköpsgräns för enskilda konstinköpare. Landstinget följer inte 1%-regeln men har en rekommendation på 0,5% som investeringsgruppen dock kan säga nej till.

16. Landstinget Dalarna:

Har en policy för flyttbar konst. Köper konst från Norden (ofrånkomligt en viktning mot inköp av konst från offentlig utställningsverksamhet och konstnärer i länet). Köpte in konst för 1 819 954 kronor 2016 (inklusive fasta gestaltningar) och har inga begränsningar i inköpsnivåer.  Följer 1%-regeln i relevanta ny- och ombyggnationer. 

17. Region Gävleborg:

Riktlinjer för inköp av flyttbar konst finns i form av den målbild som beskrivs i regionens kulturplan och de prioriterar inte regionala konstnärer utan köper konst från hela landet samt internationellt. Köpte in (endast flyttbar) konst för 1 574 835 kronor år 2016 och har inga inköpsgränser för konstinköpare. Landstinget följer 1%-regeln som rekommendation.  

18. Landstinget Västernorrland:

Har en policy för flyttbar konst. Begränsar inte till inköp av i länet verksamma konstnärer. Köpte in konst för totalt 580 000 år 2016 (inklusive fasta gestaltningar). Ska följa 1%-regeln. Inga inköpsgränser för enskilda konstinköp, förhåller sig till budget.

19. Region Jämtland Härjedalen:

Har en inköpspolicy för flyttbar konst och köper in konst från hela landet. De köpte in konst för totalt 336 954 kronor år 2016 (inklusive fasta gestaltningar) och har inköpsgräns på två prisbasbelopp vilket är 89 600 kronor. Landstinget följer 1%-regeln.

20. Västerbottens läns landsting:

Har riktlinjer för sina konstinköp (ej politiskt beslutad policy). De köper in konst från hela landet (men de flesta köpen görs från lokala gallerister) och har som rekommendation att följa 1%-regeln (tillämpas i vissa fall). Köper konst från hela landet och även internationellt, men inköp sker idag främst av lokala gallerister och konstnärer. Köpte in (gestaltningar ej angivet) flyttbar konst för 700 000 år 2016 och har inga inköpsgränser för konstinköpare.

21. Norrbottens läns landsting:

Har en inköpspolicy för flyttbar konst och prioriterar inte den regionala konstscenen. Men 28 av de 53 konstnärerna som landstinget köpte konst av förra året bor och verkar i Norrbotten och de köpte konst för sammanlagt 635 000 år 2016 (inklusive fasta gestaltningar). Inköpsgräns på 50 000 för konstinköpare. Landstinget följer 1%-regeln.

 

* En inköpspolicy är ett regelverk som rent formellt måste vara politiskt beslutad i regionsfullmäktige.

** Flyttbar konst innebär helt enkelt konst som kan flyttas och inte den konst som är fasta gestaltningar.

*** Enprocentsregeln betyder att när staten, kommunerna eller landstingen bygger nytt, eller bygger om, ska en procent av byggbudgeten läggas på konstnärlig gestaltning.