Museer drabbade av skadegörelse visar ny rapport

2:26 min

Personalen på vart tredje museum har någon gång utsatts för hot, trakasserier och våld under 2015. Det visar en rapport från Myndigheten för Kulturanalys.

I rapporten så framkommer det bland annat att vid vart tredje museum så har personalen någon gång utsatts för hot, trakasserier och våld och en majoritet av museerna har drabbats av skadegörelse i någon form.

Syftet med rapporten är att redovisa en samlad bedömning av läget på kulturområdet i relation till de nationella kulturpolitiska målen som innefattar att alla ska ha möjlighet att ta del av det svenska kulturlivet och att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.

- Det är många som är engagerade i kultur på ett eller annat sätt och det tycker vi är positivt. Det ligger också helt i linje med det kulturpolitiska målet om allas möjlighet och allas delaktighet att ta del av och utöva kultur, säger Sverker Härd som är myndighetschef för Kulturanalys.

Varje år presenterar myndigheten för Kulturnalys en rapport över det kulturpolitiska läget i Sverige.

I år så framgår det att Kulturanalys bedömer att det är särskilt angeläget att regeringen vidtar åtgärder inom tre specifika områden:

* Resurser till det professionella kulturlivet, eftersom ökade administrativa avgifter gjort att anslagen för olika kultursektorer urholkstas

- Vi har sett att anslagen egentligen har ökat över tid och det skapar ju möjligheter kan man tycka men vi ser också att kostnaderna för samma period har ökat så att egentligen handlar det om ett minskat ekonomiskt utrymme, framförallt för Länsteatrarna, berättar Sverker Härd.

* Stöd till hotade kulturutövare

- Kulturen som en obunden och fri kraft är faktiskt hotad, detta baserar vi på flera olika studier, bland annat en studie vi gjort med konstnärer och författare som visar att det förekommer hot, våld och trakasserier, var sjätte författare/konstnär har utsatts för hot eller trakasserier under de senaste tolv månaderna och det tycker vi är bekymmersamt.

* Kultur i hela landet

Det är stor skillnad mellan stad och glesbygd när det gäller delaktigheten i kulturen. I storstäder är delaktigheten betydligt högre. Vi ser att vissa grupper inte är lika delaktiga som andra och det som är lite oroväckande är att det finns ett ganska tydligt socioekonomiskt mönster i detta. Vi tror att det krävs insattser för att bredda kulturdelaktigheten i landet.