Svenska Afghanistaninsatsen sågas

1:21 min

Den svenska insatsen i Afghanistan får skarp kritik av regeringens utredare. Insatsen mellan 2002 och 2014 som kostade högst 27,5 miljarder, har inte lyckats uppnå mål som förbättrad säkerhet och minskad fattigdom i Afghanistan.

Den övergripande slutsatsen är att det finns en mycket bristfällig måluppfyllnad för det svenska engagemanget. 

– Det är klart att det är väldigt nedslående för det har ju satsats så mycket kraft och resurser. Man hade önskat sig ett annat utfall, det är ingen tvekan om det, säger utredaren Tone Tingsgård.

Den svenska militära styrkan i norra Afghanistan åkte hem sommaren 2014. 9 000 män och kvinnor hade då tjänstgjort i insatsen. Regeringens utredare Tone Tingsgård lämnar i dag sina synpunkter på både den militära och den civila insatsen till utrikesminister Margot Wallström och de är starkt kritiska. 

En huvudslutsats är att insatsen inte präglades av samordning och samsyn. Det fanns målsättningar men de blev sällan verklighet. 

De svenska styrkorna har inte bidragit till att säkerheten i Afghanistan har upprätthållits, och inte heller klarat av uppdraget att bygga upp förmågan hos de lokala säkerhetsstyrkorna. Insatsen har dock haft en positiv inverkan på Försvarsmaktens förmåga, står det i utredningens sammanfattning. Samarbetet med Nato har också utvecklats. 

Svenskt bistånd har inte lyckats bidra till mindre fattigdom i Afghanistan. Däremot har ser utredningen en positiv utveckling när det gäller utbildning och hälsa, särskilt för kvinnor och flickor. 

Utredningen konstaterar att målet med en ökad trovärdighet och förmåga för Sverige som deltagare i internationella militära insatser har uppfyllts. 

Utredaren Tone Tingsgård föreslår att vid framtida liknande svåra insatser bör en särskild funktion på statssekreterarnivå inrättas i Regeringskansliet. Kritik riktas mot att konflikten benämndes som "intern väpnad konflikt" först 2009, det borde ha skett tidigare. 

Utredningen kommer fram till att kostnaden för den svenska insatsen blev som lägst 18,7 miljarder kronor och som högst 27,5 miljarder. Om det med tanke på det bristfälliga resultatet varit värt pengarna, vill inte utrikesminister Margot Wallström svara på. 

– Jag tycker inte att jag kan vara på den frågan. Det viktiga är att vi läser utredningen ordentligt och bedömer hur vi kan använda det på bästa sätt.