Brister i Migrationsverkets åldersbedömningar

2:49 min

Migrationsverkets utredningar och beslut om ensamkommande barns och ungas ålder brister enligt verkets egen kvalitetsuppföljning som P1:s granskande program Kaliber tagit del av.

Enligt rapporten verkar handläggare och beslutsfattare ha missförstått de direktiv som finns kring hur åldersbedömningar ska göras.

– Jag blir skrämd av hur dålig kvalité det är på de bedömningar som Migrationsverket gjort avseende ungdomars ålder. Det förefaller som att slutsatserna om ålder står inte på en juridisk grund utan är mer en gissning, säger Anders Sundquist, jurist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Ensamkommande har erbjudits möjligheten att göra en medicinsk åldersbedömning men eftersom tillförlitligheten i dessa ifrågasatts har många valt att inte göra det.

Ofta finns det inte heller några giltiga id-handlingar och bedömningen av om en person är minderårig eller inte görs då på den muntliga utredningsintervjun tillsammans med annan stödbevisning som kan ha lämnats in.

Migrationsverkets egen kvalitetsrapport, som Kaliber tagit del av, visar att utredningarna i 60 procent av de fall som granskats inte varit tillräckliga trots att de legat till grund för beslut.

En förklaring som nämns i rapporten är att vissa handläggare och beslutsfattare tycks ha missuppfattat det rättsliga ställningstagande som finns och uppfattat det som att det inte går att göra sin ålder sannolik på enbart en muntlig intervju. Därför utreds åldern inte tillräckligt under intervjun.

En annan sak som lyfts fram är att man inte gjort en sammanvägd bedömning av all bevisning som finns i ärendet. Till exempel har man inte i tillräcklig utsträckning brytt sig om intyg som lämnats in från exempelvis socialtjänsten och skolan som rör ungdomens uppskattade ålder.

Många asylsökande har heller inte blivit informerade om att deras ålder skrivits upp förrän beslutet är fattat och har därför inte fått tillräcklig möjlighet att bemöta Migrationsverkets slutsats.

Av de 145 ärenden som granskats i rapporten har två tredjedelar fått sin ålder uppskriven och bristerna kan ha påverkat besluten enligt Veronika Lindstrand Kant som är biträdande operativchef på Migrationsverket.

– Nämen det kan ju få den effekten att vi kanske har dragit slutsatser som vi inte borde ha gjort om vi haft mer information i fråga.

Kan det alltså betyda att ni skrivit upp åldern när ni inte borde gjort det?

– Det är jättesvårt att svara exakt vad det kan betyda men det är klart att det kan påverka utgången av beslut.

På vilket sätt kan det ha påverkat utgången av beslutet?

– Det kan ju vara så att vi hade bedömt personen som underårig om vi haft mer fakta.

Migrationsverket har bestämt sig för att tillfälligt stoppa de beslut som rör åldersbedömning och vänta till dess att Rättsmedicinalverket inom kort börjar göra åldersbedömningar.

Men för dem som fått sitt ärende prövat av Migrationsverket och Migrationsdomstolen finns det ingen möjlighet att få en ny prövning.

– När det gäller lagakraftvunna beslut ser jag inte att den möjligheten finns, säger Veronika Lindstrand Kant på Migrationsverket.