Just nu
  • Trafikolycka E22 i höjd med Karlshamn

Elva potentiellt giftiga platser granskas

3:00 min

Flera platser från garveriindustrin har kartlagts i länet för att spåra miljögifter. Nu ska Länsstyrelsen i Blekinge förhindra gifternas spridning.

Den gamla garveriindustrin lämnade efter sig miljögifter som kan påverka människor idag. Vid lädertillverkning användes från 1800-talets mitt kromsalter.

Även bly var del i somliga fabrikers tillverkningsprocess för att få mer tyngd i produkten vilket innebar mer inkomst, något som var olagligt. 

Det finns en ökad risk på dessa platser.

Flera farliga ämnen söks
– Vi har tittat på det utifrån att det kan finnas kvarlämnade föroreningar som kan utgöra hot för människor på dessa platserna.

Vissa processer i den här branschen kan ha gett upphov till miljöskador, säger Stefan Andersson vid enheten för förorenade områden på Länsstyrelsen i Blekinge. 

Vidare berättar Andersson att det kan finnas fler ämnen som är farliga för människor, ämnen som använts vid färgning av läder. Bly och krom är dock de ämnen de fokuserar på. 

– Det finns en variant av krom, krom 6 (sexvärt krom reds. anm) som är väldigt farlig för människor och miljö.

Nu granskas 11 platser
Tillsammans med Kalmar läns museum har länsstyrelsen registrerat och granskat elva platser i Blekinge där garverifabriker funnits en gång i tiden. På en av dessa ligger idag en skola som byggdes 2015. 

Det är halterna som är det farliga och halterna kan variera.

Huruvida platserna innebär en risk för människor beror på två faktorer enligt Stefan Andersson. Hur höga halter av giftiga ämnen som finns kvar.

Samt hur människor beter sig på platsen, om de äter mat som odlats där eller dricker vatten från platsen. 

– Det är ju halterna som är det farliga och halterna kan variera. Barn är extra känsliga, det behövs inte mycket för att det ska bli en hög koncentration. Men jag skulle säga att det finns en ökad risk på dessa platser, säger han.

Länsstyrelsen kommer nu gå vidare med arbetat att undersöka dessa platser och andra som bedöms som riskfyllda.

Industri är kulturhistoriskt arv
Det finns även en annan anledning till att titta närmare på just dessa platser. Det kulturhistoriska värde som fabrikerna har idag. 

Utav de elva fabrikerna återstår endast Carl Mårdhs Garfveri i Holmsjö i sin ungefärliga helhet. Där finns flera byggnader kvar inklusive själva garveribyggnaden. På de övriga har mycket försvunnit även om tre platser har en och annan originalbyggnad kvar. 

– Det är ju del av vår historia och kulturarv helt enkelt. Vi vill gärna bevara bitar av hela historien, både av den äldre och denna yngre, säger Karl-Oskar Erlandsson, arkeolog vid länsstyrelsen. 

Erlandsson är överraskad att inte mer finns kvar från branschen. Han vill att de få byggnader som finns kvar ska bevaras.

– Dessa 1800-tals lämningar av industrihistoria är väldigt betydelsefulla för utvecklingen av städer, säger han.