Åraslövs mosse skyddas

Länsstyrelsen bildade i går Hässleholms kommuns tredje naturreservat.
Åraslövs mosse ligger sydväst om Vinslöv. Det 62 hektar stora området ska nu skyddas för att ge en god livsmiljö för en mängd fridlysta, hotade eller sällsynta växter och djur. I området finns älg, rådjur och vildsvin och även en mängd fågel- och fjärilsarter. Växtligheten domineras av sumpartad björk- och alskog med inslag av ädellövskog. På torrare partier finns barrskog eller barrskogshyggen.