Minister: Högskolorna måste bli bättre rustade för framtiden

2:15 min

Mer forskning i hela landet och fler studenter från hem utan studievana till högskolor och universitet. Det är några av önskemålen som regeringen har på den utredning som tillsätts i dag om hur styrningen av landets högskolor och universitet ska förändras.

– Det jag ser framför mig är att man ska kunna vara bättre rustad för de behov vi har framöver. Man kan ha olika profiler på olika högskolor och universitet runt om i landet och att vi klarar av det livslånga lärandet, att man kan komma tillbaka till universitetet mitt i livet och fylla på sin kunskap och kanske skaffa sig helt ny kunskap, säger Helene Hellmark Knutsson som är minister för högre utbildning.

För att komma hit behöver maktstrukturen mellan staten och lärosätena ses över, anser Helene Hellmark Knutsson.

Staten måste få mer kontroll över exempelvis antalet utbildningsplatser där det kan bli brist och lärosätena kan bestämma mer själva över inriktningen på sin verksamhet.

Hur pengarna ska fördelas är en annan fråga. Utredaren ska se hur samverkan med det omgivande samhället, ska kunna generera mer pengar. Dagens modell där en del av tilldelningen av pengar till forskning går till de lärosäten som har den bästa forskningen, ska också ses över. 

– Vi behöver se till att vi har en högkvalitativ forskning vid de stora universiteten. Vi behöver också se till att det blir mer forskning vid högskolor och de nya universiteten, säger Helene Hellmark Knutsson. 

Det finns en oro från vissa håll att man ska kleta ut pengar över hela landet så att det inte blir tillräckligt till spetsforskningen?

– Vi ser behov av att det finns forskning kopplad till både utbildningsuppdraget som högskolorna har men också för att stärka Sveriges näringsliv i hela landet och klara välfärden i hela landet.

Ett annat område som utredaren, som ska bli klar i december 2018 ska komma med förslag på, handlar om vilka som pluggar vidare. betydligt fler kvinnor än män läser på universiteten och det finns en en tydlig social snedrekrytering, det är föräldrarnas utbildningsbakgrund som i hög grad styr vem som läser vidare.

– Här vill vi att utredaren ska titta på om det finns saker i styrningen eller i resursfördelningen som kan bidra till att öka både den breddade rekryteringen men också se till att vi får mer könsobundna studieval.