Tuffare tider väntar kommuner och landsting

1:20 min

2016 var ett bra år för både kommuner och landsting, men de närmsta åren kommer den ekonomiska situationen att bli allt mer ansträngd. Det visar Sveriges kommuner och landstings (SKL) ekonomirapport som presenterades under onsdagen.

– Behovet av välfärdstjänster har aldrig varit större, fler barn föds och de behöver exempelvis förskolor och skolor, säger SKL:s ordförande Lena Micko som pekar på att det framförallt är förändringar i demografin som gör att kommuner och landstings ekonomi ser ut att försämras.

Lena Micko poängterar att samtidigt som den yngre befolkningen växer får vi allt fler äldre, vilket i sin tur ökar vård- och omsorgsbehoven.

– Den andel av befolkningen som befinner sig i arbetsför ålder minskar, vilket kommer att leda till ett minskat skatteunderlag. Det i kombination med det ökade välfärdsbehovet gör att ekonomin inte kommer att gå ihop.

Ekonomirapporten tas fram av SKL två gånger per år, dels i syfte att beskriva samhällsutvecklingen, dels för att vara ett stöd i ekonomiplaneringen runt om i Sveriges kommuner och landsting. Trots den något dystra framtidsprognosen inleddes rapporten på ett positivt sätt.

– Vi kan konstatera att 2016 visade på ett starkt resultat. Det handlar bland annat om att kommunerna fick generella statsbidrag, samt medel till flyktingmottagandet.

Enligt rapporten kommer utgifterna fram till år 2020 att ligga 67 miljarder kronor över intäkterna. Efter justeringar för ökade statsbidrag och resultatförsämring hamnar den siffran på 40 miljarder.

Vad krävs för att ni ska klara av de här kostnadsökningarna?

– Det finns ingen quick fix, utan vi måste göra flera saker. Det handlar bland annat om att vi behöver ökade statsbidrag, ökad samverkan mellan olika aktörer och förbättrade arbetssätt, exempelvis inom vården och skolan.

Betyder det här att kommuner och landsting kommer att behöva höja skatten?

– Det kommer säkert att ske, men vi ser hellre att staten höjer skatten, eftersom vi har platt skatt men den statliga skatten är progressiv.

En av de största utmaningarna de kommande åren för kommunerna och landstingen är enligt Lena Micko att rekrytera personal, bristen på personal är stor.

– Det är rätt ovanligt, det brukar vara så att det är den privata sektorn som saknar arbetskraft. Nu är det brist på sjukvårdspersonal, lärare, socialsekreterare med flera som saknas.

Bristen har gjort att många kommuner och landsting fått förlita sig på hyrpersonal, vilket drar upp kostnaderna.

Ytterligare en utmaning är att få fler folk i arbete.

– Det gäller särskilt nyanlända, säger Lena Micko som även förklarar att antalet människor i arbetsför ålder hade minskat utan invandringen, nu ligger det istället kvar på samma nivå.