Så ska idrotten bli mer tillgänglig

1:00 min

Många flickor med utländsk bakgrund har begränsade möjligheter att idrotta. Det här vill nu idrottsförbundet råda bot på.

Idrottsrörelsen får varje år över två miljarder kronor i statliga bidrag och hur pengarna fördelas och används har nu granskats. I rapporten slås det fast att idrotten är mer eller mindre tillgänglig i olika samhällsgrupper. Exempelvis idrottar flickor med utländsk bakgrund i betydligt mindre utsträckning är pojkar med utländsk bakgrund.

Per Dalebjer som är distriktsidrottschef på Värmlands idrottsförbund konstaterar att det för deras del handlar om att öka kunskapen.

– Vi försöker påverka föräldrarna, säger Per Dalebjer. Förklara för dem vad innebär det att vara med i svensk idrottsrörelse. Många utav dem vet inte vad en idrottsrörelse och vad föreningsliv är, och de har inte det som tradition hemifrån.

Enligt Dalebjer är det långtifrån självklart för många nysvenska familjer att släppa iväg sina flickor till den här typen av verksamhet.

– De har sina kulturer att hålla sig till, och det är ganska starka band.

När pengarna går ut till de olika föreningarna, vilka kriterier utgår ni ifrån då?

– Vi har fått riktade pengar för att jobba extra med inkluderingsfrågan. Att vi stöttar de föreningar som har tagit emot nyanlända och försöker att skapa en miljö och förutsättningar så att de trivs i våra föreningar på olika sätt. Det har visat sig vara en av de bästa vägarna för de nyanlända att komma in i det svenska samhället.