Domstol stoppar motorsportbana i Etelhem

De som klagat på motorsportbanan fick rätt. Byggnadsnämnden sa ja, länsstyrelsen höll med men mark- och miljödomstolen säger nu nej.

Strax före midsommar 2016 gav byggnadsnämnden i Region Gotland klartecken till den motorsportbana som Wisby Motortklubb planerat för i Etelhem.

Men tre grannar tror att det kommer att störa och påverka friluftsliv och natur - särskilt örnar som häckar i området. De överklagade först till Länsstyrelsen i Gotlands län. 

Länsstyrelsen höll inte med och tyckte att beslutet om bygglov inte skulle rivas upp. Då överklagade de som är emot motorbanan igen. Och nu ger Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt de klagande rätt. 

Redan 2015 delegerade byggnadsnämnden beslutet till tjänstemän i samhällsbyggnadsförvaltningen efter att berörda grannar fått lämna synpunkter. Men enligt en av grannarna som klagat sa byggnadsnämndens ordförande ensam ja till motorbanan, dagen efter sista dagen att lämna synpunkter.

Enligt mark- och miljödomstolen kan en nämnd låta ordföranden ensam besluta i brådskande ärenden, men här anser de inte att det var så brådskande och beslutet är i och med det felaktigt och upphävs av domstolen.

Byggnadsnämnden och Motorklubben håller inte med de klagande, utan tycker att beslutet var riktigt.