Språk - ny diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen?

0:55 min

Regeringen bör utreda om inte språk bör tas med som diskrimineringsgrund i Sveriges diskrimineringslag. Det föreslår de myndigheter som ansvarar för uppföljningen av Sveriges minoritetspolitik.

Artikeln på finska: Ehdotus hallitukselle: Kieli lisättävä syrjintälakiin syrjintäperusteeksi

Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm lämnar årligen en rapport till regeringen om hur Sveriges minoritetspolitik förverkligas och servar samtidigt regeringen med en rad förslag för att komma åt bristerna.

Bland årets förslag finns att diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen bör ses över för att se om man kan ta med språk som diskrimineringsgrund.

Vi ser att inom diskriminering och utsatthet, ett av minoritetspolitikens delområden, har minoritetspolitiken och minoritetslagen inte haft någon större effekt. För att komma åt diskrimineringen behöver vi därför ta nya grepp.

"Dags att ta med språk"

Den svenska diskrimineringslagen innehåller idag sju olika diskrimineringsgrunder: kön,  könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

–  Idag är ju inte språk en diskrimineringsgrund överhuvudtaget, man kan inte åberopa det, men när den nuvarande diskrimineringslagen utformades var även språk på tapeten i propositionen, förklarar Katarina Popovic.  

– Vi tycker att det är dags att utreda om det är möjligt att ta med språk i diskrimineringslagen nu, konstaterar hon.

"Indirekt diskriminering pågår" 

Ser ni fall där det kan ha varit så att man diskriminerats på grund av språket?

-  Ja, det tror vi nog att man skulle kunna påvisa.

Diskriminering kan ju ske både direkt och indirekt – till exempel på det sättet att man inte får samma möjligheter till service som om man skulle tala svenska, och det blir ju en form av indirekt diskriminering.

Finns i internationella konventioner 

Länsstyrelsen och Sametinget framför i sin rapport ytterligare ett argument för att språk bör tas med som diskrimineringsgrund i den svenska diskrimineringslagen: Det skulle öka samstämmigheten med de internationella konventioner som Sverige undertecknat.

I till exempel den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter nämns språk som en diskrimineringsgrund.

DO: Täcks av 'etnisk tillhörighet'

Diskrimineringsombudsmannen DO välkomnar att frågan om språk som diskrimineringsgrund utreds, men påpekar att även den nuvarande lagstiftningen täcker fall där grunden för diskrimineringen utgörs av språk.

– Det vi har sett är att frågan om språk är väldigt kopplad till etnisk tillhörighet och att det därför i regel är så att man kan komma åt den diskriminering som sker genom diskrimineringsgrunden ”etnisk tillhörighet”, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på DO.

– Vi är dock positiva till att frågan om språk som egen diskrimineringsgrund utreds, lägger han till.