Skåne

Han söker Skånes tysta platser

4:07 min

På vissa håll i landet planerar kommuner för tysta eller bullerfria områden. Nu ska en skånsk studie ta reda på hur vanligt det är, och hur det kan se ut.

Bilar, flygplan och mullrande fläktar - nästan hela tiden är de flesta av oss omgivna av en matta av buller. Då kan ett tyst område behövas som kontrast - inte minst om man vill uppfatta naturens ljud.

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet genomför tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet en studie om hur kommuner jobbar aktivt med att ta fram tysta eller bullerfria områden.

I förra veckan skickade forskarna ut en enkät till Sveriges alla kommuner, och så här långt har en dryg tredjedel svarat.

Många kommuner har ännu inte börjat jobba med frågan, men det finns även flera intressanta exempel, berättar Gunnar Cerwén, doktorand vid SLU Alnarp, och en av dem som arbetar med studien,

– Det är någonting som verkar ligga i tiden, att man mer och mer börjar inse vikten av att jobba med det här, säger han.

– Vi har sett flera exempel på att man tar in det som en del i marknadsföringen av kommunen, att man lockar invånare, turister och så, genom att avsätta tysta områden och kanske lyfta det i olika sammanhang, och där finns det redan ett par intressanta exempel runt om i Sverige.

Ett exempel är Guide till tystnaden, där Stockholms kommun lyfter fram kartor av områden som är särskilt tysta. Tanken är att de olika exempel som kommer fram i i studien ska samlas ihop, följas upp och sedan spridas genom ett symposium och en skrift.

Vad som upplevs som tyst eller bullerfritt beror på kontexten, i till exempel stan har man kanske andra krav än på landet, och riktigt tyst, i akustisk bemärkelse, är det väl aldrig, menar Gunnar Cerwén.

– Utan det man egentligen ofta syftar på är ju naturljud, att man kan höra naturljud, säger han.

– Och det man i regel menar när man pratar om tysta eller bullerfria områden är att man kan höra naturens ljud.

Samtidigt kör en moped förbi oss, där vi sitter vid parken framför slottet i Alnarp.

– Som nu, när den här mopeden åker förbi här, kunde vi plötsligt inte höra fågelkvittret, men nu börjar det så sakta komma tillbaks här - så det krävs avsaknad av buller för att man ska kunna komma i kontakt med naturen och höra naturens ljud.

Att buller kan påverka hälsan negativt har man vetat länge. Men idag har man också alltmer börjat uppmärksamma naturljuds positiva hälsoeffekter, berättar Gunnar Cerwén. Han drar en parallell till mindfullness, som en alltmer etablerad form att behandla stressrelaterad ohälsa.

– Här finns det en nära koppling till tysta områden och exponering i natur, att man tar vara på naturens läkande förmåga.

Gunnar Cerwén är själv landskapsarkitekt med en musikbakgrund, och har tittat mycket på hur man kan jobba med ljudmiljöer och tystare stråk inne i stan, vilket han menar kanske är extra viktigt idag när städer förtätas. Samtidigt har städer sina ljud med liv och rörelse, och naturen sina - och han gillar båda.

– Ja, absolut. Jag tror inte riktigt att man kan ha ett riktvärde som gäller för allt, utan det viktiga är snarare att tillåta variationer.

Som det ser ut nu är blir det ju viktigt att bevara de områden som faktiskt är tysta idag, för det är ju det som är bristvara, särskilt här i Skåne.

I bakgrunden till studien finns också ett EU-direktiv från 2002 som säger att medlemsstater ska kartlägga tysta områden, och följa upp med åtgärder, berättar Gunnar Cerwén, som säger att man i Skåne var ganska tidiga med detta.

Här gjorde länsstyrelsen och dåvarande Vägverket en kartläggning av bullerfria områden i början av 2000-talet, med exempel från Hässleholm och Helsingborg. Det ska studien följa upp, liksom planer som finns på andra håll i Skåne.

– Sen har vi också ett initiativ i Malmö där man har börjat titta mer och mer på tysta områden inne i stan, och det är intressant också, för det är en helt annan tillgänglighet och så. Ja, vi har börjat få in fler och fler svar från Skånes kommuner, så det ska bli intressant att titta närmare på dem, slutar Gunnar Cerwén.