Linköping

Gifter upptäckta vid Stångån - området måste saneras

1:29 min

Det finns stora föroreningar vid Stångån i centrala Linköping där brandstationen tidigare låg. I marken har höga halter av miljöskadliga ämnen påträffats som använts i släckskum.

Nu måste en stor del av området saneras genom att grävas bort, säger Malin Johansson, miljöskyddsinspektör på Linköpings kommun:

- Det är så pass nära Stångån att det krävs en sanering, säger hon.

Det handlar om kemikalien PFOS som tidigare fanns i släckskum, ett ämne som förbjöds för snart tio år sedan. I området hade räddningstjänsten under flera decennier en brandövningsplats.

- Det har nog släppts ut en hel del, säger Malin Johansson.

Just nu byggs bostadshus i området och det var i samband med markundersökningar som gifterna påträffades.

Stora jordmassor har grävts bort - flera meter ned - för att få bort kemikalierna.

- Ja, det är halter som måste saneras för att området ska vara lämpligt för bostäder, säger Malin Johansson.

Men föroreningarna finns även utanför byggområdet, i kommunens mark ned mot Stångån. Värden som är mer än fem gånger högre än vad Naturvårdsverket anser är tillåtet för det som kallas känslig markanvändning, till exempel bostadsbyggande.

Den jorden måste nu grävas bort för att inte ännu mer av gifterna ska rinna ut i ån.

- Hur utbredd föroreningen är har inte utretts än, det får vi titta vidare på, säger Malin Johansson.

PFOS och liknande så kallade högflourerade ämnen är långlivade i naturen och giftiga om man får i sig dem under lång tid.

Den hittills största miljögiftskandalen i Sverige med PFOS uppdagades i Ronneby i Blekinge 2013. 

Då upptäcktes att boende i Kallinge druckit vatten som förorenats av miljögifterna under närmare 30 år, ämnen som kom från Försvarsmaktens brandövningsplats i närheten av en vattentäkt. 

Där kommer en rättsprocess att starta inom kort, efter att boende stämt vattenleverantören.

Efter upptäckten av PFOS i Ronneby har inventeringar visat att runt 2 000 platser kan ha förorenats i Sverige, bland annat områden vid brandövningsplatser där PFOS tidigare ingick i släckskummet.

Kemikalien PFOS är vattenlöslig och det mesta av det som finns i marken vid den gamla brandstationen i Linköping har åkt ut i närliggande Stångån och vidare i näringskedjan.

- Ämnena är svårnedbrytbara och finns kvar i miljön under väldigt lång tid, kanske för alltid, säger Malin Johansson.