Fokus på jobb, skola och trygghet Eskilstunas budget

6:38 min

Investeringar i nya förskolor, skolor och äldreboenden, men också åtgärder för jobb och minskad kriminalitet. Det är grunden i den politiska majoritetens förslag till budget i Eskilstuna kommande år.

Eskilstuna brottas fortfarande med en relativt hög kriminalitet och sociala problem. Därför vill den politiska majoriteten satsa på en rad åtgärder för att minska kriminaliteten och öka tryggheten.

Ett förslag är ronderande trygghetsväktare i några stadsdelar och ytterligare två fältarbetande socialsekreterare. 

– Ett ganska litet antal individer ägnar sig åt sådan verksamhet som är fullständigt oacceptabelt. De ska sitta i fängelse eller ha andra typer av sociala insatser om de är för unga och sluta förstöra för oss andra och skapa otrygghet. För att klara det vill vi stärka samarbetet med polisen. Vi jobbar ännu hårdare med socialtjänsten. Vi har också tydligare krav i ägardirektiven om övervakningskameror i utsatta områden, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsen ordförande.

Jobb och utbildning är annars grunden i förslaget. Som ett led i att minska arbetslösheten, eller åtminstone lindra den, vill de bland annat satsa på arbetsmarknadsåtgärder i form av 1000 arbetsmarknadsplatser varav 100 traineeplatser och 200 extratjänster i välfärden 560 yrkesutbildningsplatser.

De styrande partierna vill minska kostnader för försörjningsstöd där målet är att komma ner till 2006 års nivå, minska sjukskrivningar, årligen skapa 300 jobb och bygga 600 nya bostäder per år. Det senare är en ökning av kravet med 100 bostäder per år. Bland annat ska Kommunfastigheter få uppdraget att bygga mer på små och prisvärda bostäder.

Eskilstunas befolkning växer och behoven av kommunal service ökar de kommande åren. Kommunen bygger sin budget på en ökning av antalet invånare på 1000 per år. Investeringsbehovet är därför stort, enligt den politiska majoriteten. 

Partierna förslår därför miljoninvesteringar i nya förskolor, skolor och äldreboenden, bland annat fyra nya äldreboenden.

Majoriteten skriver i budgetförslaget att kommunens ekonomi är stabil och att kommunens resultat beräknas i år bli 144 miljoner kronor plus.

Nästa år räknar kommunen med ett överskott på 158 miljoner kronor vilket minskar behovet av att låna pengar, säger Jimmy Jansson, (S) kommunstyrelsens ordförande.

– De kommande åren kommer vi att behöva investera mellan 500 och kanske en miljard om året och merparten kommer vi bli tvungna att behöva låna till och då blir det räntor och amorteringar och räntorna kommer inte att minska. Vi måste betala en del av äldreomsorgen och skolan själva, annars kommer vi utsätta kommande Eskilstunabors och generationer för en ränterisk när räntorna stiger.

Men det finns orosmoln. De politiska nämnderna går med 48 miljoner kronor minus. Enbart socialnämnden som beräknas gå med närmare 40 miljoner minus. Det beror bland annat på ökade kostnader för externa vårdplaceringar. 

Samtidigt som majoriteten gör stora investeringar för att klara en växande befolkning med fler barn och allt fler äldre vill den också genomföra en rad effektiviseringar på de politiska facknämnderna med mellan en och 1,5 procent. 

Skolpengen behålls på samma nivå som tidigare, men däremot ska alla verksamheter, även barn- och utbildningsförvaltningen, effektivisera sin verksamhet med en viss procent.

Detta är något av innehållet i budgetförslaget:

* Lagen om valfrihet införs för att öka valfrihet, höja kvalitet och sänka kostnader
* Fler förskoleplatser 
* Fler utbildningsplatser i skolan
* Fler anställa i förskolan och skolan
* Fyra nya äldreboenden
* Fler trygghetsboenden
* Ett nytt större seniorcentrum
* Ökat inflytande för äldre att kunna välja sin mat inom omsorgen