Justitieråd vill stärka domstolarna

2:23 min

Det krävs lagändringar för att garantera svenska domstolars oberoende i det fall en auktoritär regering skulle komma till makten.

Det menar ordförandena för Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

– Vi måste fundera över hur vi skyddar oss och vår gemensamma uppfattning om rättsstaten, domstolarnas oberoende och deras uppgift, säger justitierådet Mats Melin, som är ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen.

Tillsammans med Högsta domstolens ordförande Stefan Lindskog har han, i tidskriften Svensk Juristtidning, lagt fram ett flertal förslag på lagändringar som syftar till att öka domstolarnas oberoende i förhållande till regeringen. Vilket i sin tur skyddar enskildas grundläggande fri- och rättigheter.

– Nu när vi alla är hyggligt överens om domstolarnas oberoende är det vår uppgift att bygga institutioner och skapa lagar som säkerställer att det gäller också i onda tider, säger Mats Melin.

Justitieråden lyfter fram två förslag som särskilt viktiga. För det första vill de låta Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, som idag är två separata instanser, gemensamt avgöra mål som är särskilt viktiga för samhället i stort.

– För det andra tycker vi att man ska få en annan ordning för hur domstolsverket leds, förklarar Mats Melin.

I dagsläget leds domstolsverket av en generaldirektör utsedd av regeringen. Melin och Lindskog vill i stället att verket ska ledas av en styrelse som till en majoritet består av domare, som i sin tur utser domstolsverkets chef.

Övriga förslag rör bland annat antalet domare i de högsta instanserna, tillsättning av domare och finansiering av domstolsverket.

– Syftet med det hela är att stärka domstolarnas ställning för att göra det svårare för en, förhoppningsvis icke kommande, auktoritär regim att begränsa domstolarnas makt när det gäller domarnas oberoende och säkerhetsställande av rättsstaten, säger Stefan Lindskog, ordförande för Högsta domstolen.

Både Lindskog och Melin menar att den utveckling som ägt rum i länder som Ungern och Polen, där regeringarna har försökt att ta makten över rättsväsendet genom att rikta in sig på de högsta instanserna, är en anledning till att vi bör stärka våra egna domstolars oberoende.

– Jag ser inte att det i dag finns några sådana auktoritära tendenser i Sverige, säger Stefan Lindskog som poängterar att det just därför gäller att genomföra de här förändringarna nu.

– Man rustar försvaret i förhoppningen att det ska vara fred, men förhoppningen att det ska vara fred förhindrar oss inte att rusta försvaret, säger han.

Mats Melin menar att det inte går att utesluta att en auktoritär regering på sikt skulle kunna vinna regeringsmakten i Sverige.

- Det finns ingen anledning att tro att Sverige skulle vara förskonat och att vi under överskådlig tid ska vara överens om de grundläggande värden som vi hittills varit överens om.