Malmö

Entré tänkbart hem för Malmö konstmuseum

3:51 min

Malmö konstmuseum skulle kunna placeras i det som idag är köpcentret Entré. Det är ett förslagen som förs fram i den utredning om ett eventuellt nytt konstmuseum som kulturnämnden fick ta emot i dag. Men man presenterade även fyra andra tänkbara platser.

Frågan om ett nytt konstmuseum har stötts och blötts i nästan 30 år.

Nu får politikerna igen ta ställning till om man är beredd att göra satsningen.

Ett nytt Malmö konstmuseum skulle kosta mellan 35 och 55 miljoner per år beroende på om man väljer att inrymma museet i en befintlig byggnad eller i en nybyggd, visar utredningen. Nuvarande budget för konstmuseet ligger på knappt 11 miljoner.

Förstudien som överlämnades till kulturnämnden i dag pekar på fem tänkbara placeringar.

Förutom nämnda Entré, lyfter man även fram Nyhamnen på en tomt norr om Hans Michelsensgatan; Varvsstaden i närheten av SVT; Station Triangeln intill södra uppgången och vid Rosengårds station i Amiralsstaden.

Endast i alternativen Entré eller Varvsstaden finns idag befintliga byggnader som helt eller delvis skulle kunna utnyttjas.

Det som också vägs in i bedömningen är om man ska välja en placering som är att betrakta som ett framtida kluster, där andra verksamheter kan hjälpa locka människor till platsen, eller om man ska välja en placering som är värd en omväg.

Konsultföretaget Oxford Research har intervjuat personer som arbetar med Malmö och Skånes utveckling, både från museivärlden och andra delar. Bland förslagen var det alternativen Triangeln och Amiralsstaden (rosengårds station) som föredrogs av de flesta.

- Triangeln föredras för dess centrala läge, hur infrastrukturen ser ut. Det är stora flöden som passerar där, tillgängligheten är stor och man ser att det finns möjligheter att skapa synergier med andra verksamheter. Riskerna man ser är att det kan bli en överetableraring på just den här platsen. Amiralsstaden (vid rosengårds station) är ett område som upplevs att ha en potential, det kommer bli stationsnära och man ser att det kan utvidga stadskärnan. En placering där skulle också kunna göra att målgrupper som idag inte ser ett konstmuseum som något för dem, väljer att gå dit. Det kan bli ett lyft för både området och museet att nå nya grupper, säger Caroline Romanov från Oxford Research.

Frågan om ett eventuellt nytt konstmuseum har diskuterats i 20 - 30 år. Upprepade utredningar har gjorts och tänkbara lokaliseringar har bollats. Men det har aldrig blivit något museum.

Som bekant håller konstmuseet idag till högst upp i Malmö museers byggnad. Där kan man bara visa någon procent av sina samlingar på 40 000 verk. Resten står i magasin. Idag förfogar konstmuseet över 2000 kvadratmeter, önskemålet för ett nytt museum är runt 8000 kvadratmeter.

I sin del av utredningen pekar också konstmuseichefen Cecilia Widenheim på att hon gärna vill ha ett mer inkluderande museum än det man har idag.

- Konstsamlingar, de ska visas, och jag vill att det ska vara ett öppet museum. Det finns många stängda museer idag. Jag vill ha ett museum med goda sociala ytor (förutom lokalerna där man visar konst med hög säkerhet), alltså ytor där man träffas och diskuterar vad man sett. Konst väcker känslor och museer idag måste ta hand om de här samtalen som uppstår kring konst.

Men behöver ni egentligen ett nytt konstmuseum - idag har ni ungefär 2000 kvm på Malmö museer. Men ni använder ju bara hälften för tillfälliga utställningar resten upptas av en fast konsthantverkutställning. Om man flyttar på den så får ni dubbelt så mycket lokaler att använda?

- Jo tanken har faktiskt slagit mig. Jovisst kan man utnyttja ytorna. Men vi har väldigt kalla vintrar och varma somrar. Och det är inte så mycket konst som vill ställas ut i de här förhållandena. Vi har ingen klimatisering (klimatanläggning), det är jättedålig luft. De samlingarna vi har är av internationell klass. Och de är värda ett bra inomhusklimat. Nu eller aldrig.

I kalkylerna för ett större museer har utredningen utökat utställningsbudgeten med 2 miljoner. Det är i underkant tycker konstmuseichefen, även om man räknar in de knappa 2 miljoner man har redan idag. Men hon hoppas också att man skulle kunna hitta extern finansiering för att få ihop mellan de 4 och 5 miljoner som behövs för att kunna fylla ytorna.

Utredningen har nu överlämnats till politikerna i Kulturnämnden som ska fundera över sommaren. Därefter tas beslut om man vill föra ärendet vidare till kommunstyrelsen som då får behandla frågan om Malmö stad är beredd att göra den ekonomiska satsningen.