Artrika vägkanter inventeras

1:55 min

För att skydda värdefulla växtarter inventerar nu Trafikverket det statliga vägnätet.

– Det är helt enkelt för att hitta de här områdena med förhöjda naturvärden så att vi kan ta hänsyn till dem i vår skötsel, berättar Mats Lindqvist som är ekolog och miljöexpert på Trafikverket.

Mats Lindqvist står vid vägkanten i Alsterdalen utanför Karlstad, just här har de identifierat värdefulla ängsarter och vägkanten slås därför nu med lie så att växterna ska bevaras.

– Här har jag hittat en del klassiska ängsarter som liten blåklocka, bockfot, prästkragar, åkervädd, ängsvädd som är jätteviktiga för insekterna, äkta johannesört. Det var ovanligt många arter på den här lilla sträckan som vi är på nu, säger Mats Lindqvist.

Just nu inventeras alltså det statliga vägnätet. De flesta vägarna kantas av asfalt, makadam eller vanliga gräsmattor. Men på sina håll finns alltså värdefulla ängsarter som en rest från det gamla odlings landskapet.
Och för att skydda dem satsar man därför på särskild skötsel längs vissa vägar.

– Om vi tycker att det är så fint att vi vill ha ett skötselobjekt så gör vi ett protokoll och sen matar vi in dem i en databas som vi har utvecklat och sedan kan vi koppla det till en särskild skötsel som våra entreprenörer ska utföra. Ofta är det senarelagd slåtter så att blommorna hinner utvecklas insekterna hinner besöka dem under säsongen, säger Mats Lindqvist.

För att främja den biologiska mångfalden har man också börjat anlägga ängslika kanter vid vissa nya vägbyggen.

– Nu tittar vi på de befintliga vägarna. Men man kan också när man nybygger vägar anlägga artrika miljöer istället för att bara göra gräsmattor av allting. Det är absolut ett koncept som finns i de riktlinjer som vi jobbar efter nu, liksom även att bekämpa de invasiva arterna. För det är ett väldigt tryck på spridning av lupiner till exempel, berättar Mats Lindqvist.