Dom: Rätt av regeringen att skydda Ojnare

2:00 min

Högsta Förvaltningsdomstolen anser att regeringens beslut, att utvidga Natura 2000-området Bästeträsk och därmed skydda Ojnareskogen, var rätt.

Därmed fastställer Högsta Förvaltningsdomstolen regeringens utpekande av området som Natura 2000. 

Det var bolagen Nordkalk och SMA Mineral som överklagade regeringens beslut, som fattades den 31 augusti 2015, till Högsta förvaltningsdomstolen. Men domstolen går alltså inte på deras linje.

Regeringen har emellertid fattat beslutet i syfte att uppfylla unionsrättsliga förpliktelser och tillgodose det allmänna intresset av att bereda skydd för vissa livsmiljöer.

Kan bli avgörande för tillstånd

"Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att beslutet visserligen påverkat de pågående processerna i Mark- och miljööverdomstolen på så sätt att även reglerna i miljöbalken för särskilda skyddade områden ska tillämpas. Regeringen har emellertid fattat beslutet i syfte att uppfylla unionsrättsliga förpliktelser och tillgodose det allmänna intresset av att bereda skydd för vissa livsmiljöer. Det förhållandet att beslutet kan påverka de pågående processerna till bolagens nackdel medför därför inte att rätten till rättvis rättegång i artikel 6.1 i Europakonventionen, 47.2 i EU:s rättighetsstadga eller 2 kap. 11 § regeringsformen har åsidosatts. Regeringens beslut har inte heller ansetts strida mot någon annan rättsregel. Beslutet ska därmed stå fast."

Miljöministern lättad

Domen kan bli avgörande för hur det går med bolagens tillståndsprocesser i Mark- och miljööverdomstolen. Läs Högsta förvaltningsdomstolens dom.

Det är en lång process som nu kan sägas är avslutad, säger miljöminister Karolina Skog (MP) om Högsta Förvaltningsdomstolens besked.

- Jag har inte varit orolig, men spänd på det sätt man är när det rör ett viktigt beslut, säger Karolina Skog om sin lättnad.

Nordkalk "överraskade"

– Vi är överraskade av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Nordkalk har sedan tidigare en lagakraftvunnen dom om tillåtlighet att bedriva kalkbrytning på berörda fastigheter, tillstånd och villkor från Mark- och miljödomstolen och har drivit denna tillståndsprocess i mer än 11 år, säger Nordkalks vd Hannu Hautala, i ett första uttalande. Företaget kommer nu att gå igenom domen, för att besluta om nästa steg, eventuellt överväga möjligheten att föra talan i Europadomstolen.

Aktivister hoppas på nationalpark

Beskedet togs däremot emot med jubel av föreningen Bevara Ojnareskogen, som under eftermiddagen samlats vid Bunn, i just Ojnareskogen.

– En lättnad verkligen, att få ro ett tag. Det är inte färdigt än, men det är åt rätt håll, säger Gerd Holmgren, som nu hoppas på att nationalparken blir av.

Naturvårdsverket välkomnar domen

Processen går nu vidare till EU-kommissionen, men enligt Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger är detta mer formalia och Ojnareskogen blir skyddad redan i dag. 

– Vi välkomnar verkligen domen, säger  Björn Risinger till TT. EU-kommissonens kvittering är mer en formsak. Området får ett skydd i dag, motsvarande det som alla andra natura 2000-områden har, säger Risinger.

Skyddet innebär att företag som vill exploatera i Ojnare måste ha tillstånd om påverkan kan vara skadlig för miljön.

-Det påverkar bland annat kalkbrytningen, skogsbruk och andra exploateringar, säger Björn Risinger till TT.

P4 Gotlands rapportering om Ojnare och stenbrytningen