Skåne

"Ekonomiska intressen skor sig på att sälja ål till Asien"

0:38 min

Fiskeridirektör Johan Wagnström blir frusterad när han ser hur Sverige kämpar för att hålla i gång ålbeståndet och samtidigt skor sig andra på att sälja ål till Asien.

I fredags släpptes ungefär 10 000 glasålar, alltså små ålyngel, ut i Helge å. Det här har gjorts i de här trakterna sedan tio år tillbaka för att hjälpa till att rädda ålbeståndet.

Samtidigt pågår en omfattande illegala handeln med just ålyngel. Det handlar om stora mängder som smugglas från södra Europa till Asien, där de säljs för skyhöga summor.

Betyder detta att utplanteringarna av yngel i Sverige är meningslösa?

– Vi har bara ett ålbestånd i Europa, i Sargassohavet, och därifrån gallrar vi ur ålyngel för att ge dem större chans att leva och växa i våra svenska vatten. När det sker med en bevarandeplan, fungerar utgalleringen, men som det är nu smugglas yngel vidare och då blir uttaget större, svarar Johan Wagnström, fiskeridirektör på Länsstyrelsen i Skåne.

Vad kan vi göra åt det?

– Det är ingen svensk fråga, men vi får ta konsekvenserna. Det är EU och de nationalstater som har smugglingen som får ta ansvaret.