Forskare vill gärna överdriva sina resultat

Forskare som gör vetenskapliga studier inom biomedicin kan ibland ha en tendens att överdriva sina resultat, enligt en systematisk kartläggning i PLOS Biology.

Inom kliniska studier där patienter lottats till olika vård kan forskare dra slutsatser för hur vården ska bedrivas, trots att resultaten berott på slumpen, alltså saknar statistisk signifikans.

Om inte deras huvudhypotes stämmer, kan de även i stället framhäva andra resultat som studien i första hand inte var avsedd att besvara, så kallade secondary endpoints.

I en observationsstudie kan forskare försöka säga att det går att dra slutsatser om orsak och verkan, trots att det inte är möjligt i den typen av studie.

I sammanfattningen kan forskare också överdriva sina resultat jämfört med vad de sedan beskriver i själva artikeln. De lyfter heller inte alltid fram eventuella biverkningar av behandlingen.

Den här kunskapen om hur forskare tenderar att överdriva sina resultat måste de som ger ut vetenskapliga tidskrifter och de som har till uppgift att granska resultaten vara mer vaksamma på, menar de australiensiska forskarna som gjort kartläggningen i PLOS Biology.

De menar också att det behövs bättre definitioner på vad som är spinn, eller överdrivna resultat, för att det ska gå att göra bättre kartläggningar framöver.

De australiska forskarna har gått igenom 35 olika sammanfattande studier som försöker beskriva hur forskare inom biomedicin över driver sina resultat.

Ett sätt att undvika den här typen av överdrifter är att alla ursprungsdata hela tiden ska vara tillgängliga för andra forskare så att det går att upprepa forskningen, konstaterar forskarna bakom studien. 

Referens: Kellia Chiu et al "`Spin' in published biomedical literature: A methodological systematic review" September 11, 2017 PLOS Biology | https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2002173