Provresultat efter Cementabranden får vattenexpert att andas ut

1:46 min

Vattenprover tagna i Cementas västra brott efter storbranden i våras, visar att det finns dioxiner och PFAS där det ihopsamlade släckvattnet fördes.

I maj brann Cementas 6 000 kvadratmeter stora plastlager, med kraftig rökutveckling med hälsovådlig rök.

Släckvattnet från branden samlades in och transporterades till Cementas västra brott, för att inte läcka ut i hamnbassängen i Slite. Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet vill nu veta att det inte ger miljökonsekvenser på den lagringsplatsen. För det kommer att ta 5-6 år att omsätta hela mängden vatten i Västra brottet, i processerna på Cementa.

Peter Landergren vill veta att föroreningarna ligger under de maximalt tillåtna koncentrationer som det finns direktiv om och att gränsvärden inte överskrids.

- De halterna som analyserats, utan utspädningseffekt, ligger ändå generellt sett lågt; under de gränsvärden vi har att förhålla oss till.

Cementa har svarat Länsstyrelsen på Gotland att "risken för människors hälsa och miljö bedöms vara mycket liten till följd av de relativt låga halter av de särskilt förorenande ämnen som förekommer i vattnet i Västra brottet". Cementa redogör till exempel för att halterna av PFAS ligger långt under den gräns då Livsmedelsverket rekommenderar åtgärder för att minska exponeringen.

Även om halterna är av sådana nivåer att Peter Landergren känner sig lugn, kommer han inte att släppa ärendet.

Det var inte bara vatten som användes i släckningsarbetet. Också skumvätskor användes - totalt cirka 525 liter, när flygplatsbrandbilen från Swedavia hjälpte till.

Cementpulver användes för att kväva elden och dämpa rökutvecklingen. Totalt cirka 200 ton, enligt beskrivningen av räddningsinsatsen.

Och Peter Landergren har särskilt ställt frågor till Cementa om hur företaget ser på halterna av dioxiner och PFAS.

Det giftiga, cancerframkallande, ämnet benzo(a)pyren vill han hålla kolla på också i framtiden - där i brottet, för Peter Landergren räknar med att det kommer att finnas i sedimentet.