Skåne

Vårdpersonal mindre uppriktig när patienten läser journalen på nätet

4:52 min

Att patienter numera kan läsa sina journaler via nätet påverkar vad och hur vårdpersonal skriver, visar en ny studie vid Lunds universitet.

Runt 20 procent av de anställda i Region Skåne som svarat på en enkät uppger att de är mindre uppriktiga i dokumentationen.

– Det är så klart en ökad insyn eller transparens i vårdpersonalens arbete, säger Gudbjörg Erlingsdóttir, docent vid avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi på institutionen för designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola.

Jag är nog lika uppriktig i det jag skriver men utesluter kanske vissa saker helt.

Studien vid Lunds tekniska högskola har finansierats av AFA försäkring. Den har undersökt hur arbetsmiljön påverkas, när sjukvården digitaliseras, och fokus har legat på den så kallade e-journalen.

Forskarna har gjort tre enkäter som gått ut till all personal i Region Skåne som skriver i journaler. I vuxenpsykiatrin gjordes en före införandet av e-journaler och en efter. Personalen i den övriga vården fick enkäten efter två år med e-journal.

Bara mellan tjugo och tjugonio procent har svarat på enkäterna, men sammanlagt rör det sig om nästan 4000 personer, och enligt Gudbjörg Erlingsdóttir blir det ett rättvisande stickprov.

Det är alldeles uppenbart att man tänker mer på vad man skriver, vilket kan vara till men för patienten, eftersom det finns information som kan vara viktig att framföra till kollegor vid till exempel psykisk sjukdom, cancer, etcetera.

På frågan om den vårdanställda är mindre uppriktig i sin dokumentation efter införandet av e-journalen svarar alltså runt 20 procent ja, men skillnaden mellan yrkeskategorier är stor.

– Vi kan se att olika yrkesgrupper blir olika påverkade av den här tjänsten. Läkare och psykologer, till exempel, verkar bli mer påverkade än sjuksköterskor, och det kan bero på att de skriver olika slags information i journalen. Vi misstänker också att det kan vara olika mellan olika specialistområden. Vi har redan sett att det skiljer sig mellan psykiatrin och somatisk vård, vilket kanske inte är så förvånande, säger Gudbjörg Erlingsdóttir.

Bland psykologer i vuxenpsykiatrin svarar hela 62 procent att de nu är mindre uppriktiga, medan siffran för till exempel läkare i den somatiska vården är 22 procent.

Jag skriver mer kortfattat, begränsat och vagt för att inte i onödan riskera att provocera våldsbenägna och aggressiva patienter eller skapa missförstånd och misstro hos personlighetsstörda patienter.

Vårdpersonalen har också bland annat fått frågan om e-journalen påverkar risken för att bli utsatt för hot och våld, och där är det främst läkare inom psykiatrin som anser att risken ökat.

Vad har ni för tankar på att gå vidare med det här?

– Vi vill jättegärna fördjupa oss lite mer i att ta reda på vart informationen som inte hamnar i journalen försvinner. Blir det till muntlig överföring eller hamnar den på gula lappar? Man kan ju tänka sig att det kan påverka patientsäkerheten.