Förslag på förbud mot invasiva arter

2:02 min

Inom EU diskuteras nu ett förbud som kan leda till ett stopp för minkfarmar.

Amerikansk mink finns med på den lista över 11 främmande arter som nästa år kan bli förbjudna inom unionen att såväl hålla och transportera som att föda upp.

Ifall förbudet går igenom ska dispens för att föda upp mink vara svårt att få säger Melanie Josefsson, handläggare på Naturvårdsverket.

– Man får söka tillstånd. Det är menat i extremt undantagsfall, men det kommer att diskuteras väldigt mycket närmaste året tror jag.

Amerikansk mink är den art som hålls, inte bara vid 70-talet minkfarmer i Sverige, utan vid omkring 4 000 farmer över Europa. Som exempelvis i Danmark, Finland och Spanien. Men den är en så kallad invasiv art, i grunden främmande för regionen och ett hot mot exempelvis ejdern och andra djur, när den kommer ut och etablerat sig i det fria:

– Den amerikanska minken är ett extremt framgångsrikt rovdjur. Den äter allt i princip men den har en speciell förkärlek till markhäckande fåglar i skärgårdsmiljö.  

Det är alltså för att skydda inhemsk flora och fauna och för att hindra vidare spridning som ytterligare 11 växt- och djurarter är på förslag att förbjudas inom EU att byta, odla, föda upp, transportera, använda eller hålla. Idag finns 49 invasiva arter på EU-s förbjudna lista, däribland jätteloka, bisam och mårdhund.

Men för Sveriges del skulle ett förbud mot att hantera mink sannolikt få en rätt liten effekt på skadorna den tillför i miljön då den i vilt tillstånd redan är så vanligt förekommande här säger Melanie Josefsson.

– Men i andra länder där minken inte är så utbredd kan listningen av den ha väldigt stor betydelse för miljön.

Samtidigt finns alltså starka intressen bakom att fortsätta minkuppfödning och att skrota förslaget. Johan Dalen, vd för svensk minknäring, tror inte förslaget kommer att klubbas igenom.

 – Jag har mycket svårt att se att det skulle gå igenom, och i så fall att det skulle ske utan att man fick ett undantag för minknäringen eftersom den är så betydelsefull. Och de ekonomiska faktorerna ska alltid väga lika tungt som de miljömässiga i de här direktiven.