KÄLLKRITIK

Fojo vill starta kunskapscenter för faktagranskning på nätet

Fojo- Medieinstitutet har publicerat en ny rapport som analyserar hur felaktigheter sprids på internet. Rapporten, som skrivits av journalisten Jack Werner och Fojos utvecklingschef Lars Tallert, utmynnar i ett förslag på ett nytt, svenskt kunskapscenter för att hantera felaktigheter på nätet.

Kommentar/analys: Detta är en kommenterande publicering. Sveriges Radio är oberoende och agerar inte i något politiskt partis, intresseorganisations eller företags intresse.

I rapporten, som kort och gott bär titeln Förslag: Ett svenskt kunskapscenter för att hantera felaktigheter på internet, gör Jack Werner och Lars Tallert en översikt av hur myter och felaktigheter historiskt vandrat parallellt med journalistiken, hur dessa problem tagit ny fart i och med internet, och hur demokratin alltjämt står inför utmaningar på grund av ryktesspridning och desinformation. De tar upp nätjättarnas förhållningssätt till problemen och försök att bemöta kritik, och de skriver om hur propaganda och felaktig information får samhälleliga konsekvenser och används som krigföring.

Medieormen har tidigare skrivit en hel del om källkritik, och om vikten av att nyansera det problematiska men ack så populära, begreppet "fake news". Vid sidan om First Draft News kategorisering 7 types of mis- and disinformation , som Medieormen tagit upp tidigare, presenteras ytterligare några förslag på definitioner och kategorisering av olika typer av felaktig information, som ett led i att hitta modeller och verktyg för att hantera felaktigheter på nätet.

Werner och Tallert presenterar också en skiss på hur en sådan modell skulle kunna se ut, och där avsikten är "att synliggöra varför en enskild felaktighet publiceras utefter vem det är som publicerar den, i vilket sammanhang och med vilken förförståelse den publiceras."

Så bortsett från rapportens förslag om ett nytt kunskapscenter, så bjuder den på pedagogisk läsning och utgör ett bra underlag för att öka kunskapen och nyansera diskussioner om felaktigheter på nätet.