Skolverket: Skolorna måste skaffa sig kompetens

1:48 min

I uppropet #tystiklassen vittnar skolelever om sexuella trakasserier och om lärare som inte tar frågan på allvar.

– Det kommer tyvärr inte som någon överraskning, utan det är känt sedan länge att det är ett problem på skolor med sexuella trakasserier. Det är tragiskt att det ser ut så här, jag tycker att skolan ska se det här som ett bra tillfälle att jobba med sakerna, säger Johan Lilly Gyberg, undervisningsråd på Skolverket som arbetar med skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag. 

Det är många elever som vittnar om att lärare inte tar problemet på allvar och kanske inte har kunskap om hur de ska prata om det, hur ser ni på det?

– Personal på skolan är ju skyldiga att agera när något händer och de är skyldiga att arbeta förebyggande och man har i uppdrag enligt läroplanen och kurs- och ämnesplanerna att pratat om de här områdena. För det krävs en viss kompetens för att känna igen problemet, förstå problemet och för att kunna agera på ett korrekt sätt och prata om det på ett bra sätt, för att kunna jobba förebyggande och främjande. Finns inte kompetens så måste man skaffa den kompetensen.

Idag har Skolinspektionen ansvar för att kontrollera att skolorna arbetar mot kränkande behandling, men just när det gäller sexuella trakasserier är det Diskrimineringsombudsmannen, DO, som har tillsynsansvar.

En utredning har nyligen föreslagit att ansvaret ska flyttas tillbaka till Skolinspektionen där det låg tidigare. Många remissinstanser håller med utredaren, även DO. Carl Lind är jurist på DO:

- I och med att det är två tillsynsmyndigheter och i och med att vi måste ha en uppdelning, finns det alltid en risk att man gör olika bedömningar i några fall, och att det som du säger faller mellan stolarna i vissa fall. Det är bland annat därför som DO är positiva till förslaget att tillsynsansvaret när det gäller trakasserier och sexuella trakasserier ska flyttas över till Skolinspektionen, säger Carl Lind.