Ekot erfar: Regeringen säger nej till slopat våldtäktsbegrepp

1:21 min

Regeringen vill att ordet våldtäkt ska finnas kvar i den nya sexualbrottslagstiftningen, och går därmed emot sexualbrottskommittén, som har föreslagit att den brottsrubriceringen ska skrotas. Det uppger Ekots källor.

Före jul ska regeringen lägga fram sitt förslag till ny sexualbrottslagstiftning.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér har sagt att det bland annat handlar om att införa krav på samtycke och skärpta straff för vissa sexualbrott, något som sexualbrottskommitten har föreslagit.

Enligt den statliga utredningen - med representanter från alla partier - bör också begreppet "våldtäkt" ska tas bort ur lagstiftningen. Det anses vara missvisande - eftersom det långt ifrån alltid förekommer våld. "Sexuellt övergrepp" föreslås bli den nya termen.

Men regeringen vill alltså behålla ordet våldtäkt. Det är ett vedertaget begrepp och bedöms också på ett tydligt sätt återspegla allvaret i gärningen, resonerar man. I den lagrådsremiss som ska presenteras inom kort så finns den nuvarande brottrubriceringen kvar, enligt vad Ekot erfar.

Sexualbrottskommitténs förslag att skrota våldtäktsbegreppet är omtvistat - och har fått kritik av flera remissinstanser.

"Att byta namn på brott är att lägga tid och kraft på fel åtgärder", skriver till exempel Sveriges kvinnolobby, som tycker att en ny brottsrubricering skulle innebära att man "går förövaren till mötes och signalera att brottet inte längre ses som lika allvarligt".