Försvaret vill mer än fördubbla försvarsbudgeten till 2035

1:31 min

Försvarsbudgeten behöver öka från dagens 53 miljarder kronor till 75-85 miljarder kronor år 2025, enligt Försvarsmaktens perspektivstudie. 2035 bör budgeten uppgå till 115 miljarder kronor.

Försvarsorganisationen behöver växa med fler krigsförband, armébrigader, ny materiel, nya förmågor och mer personal för att kunna försvara Sverige 2035, framhåller konteramiral Jonas Haggren vid en pressträff.

– Det beror på den osäkra omvärldsutveckling vi ser och att den går i negativ riktning med ökade hot på olika sätt.

– Det här försvaret skulle ge större handlingsfrihet och större tröskeleffekt och minska den säkerhetspolitiska risken, säger Haggren till TT.

Försvarsmakten nämner framför allt utvecklingen i Ryssland som bakgrund till slutsatserna i sin studie. Anledningarna till att försvaret måste vidareutvecklas är flera, enligt Försvarsmakten:

  • Omvärldsutvecklingen är oförutsägbar.
  • Ryssland har genom sitt agerande i Georgien och Ukraina visat att man inte tvekar att använda militära maktmedel.
  • Ryssland planerar dessutom att öka sin militära förmåga efter 2020.
  • Ytterligare anledningar är att samhällets sårbarhet vid påfrestningar ökar och krigföring riktar sig mot samhället som helhet. 

Försvaret skriver i sin studie:
Ryssland stärker sin förmåga att snabbt kraftsamla sin militära förmåga till offensiva operationer i sitt närområde.

Studien tar sikte på tiden efter 2020 och fram till år 2035. Exempelvis behövs det också, enligt Försvarsmakten, fler armébrigader än dagens två, fler korvetter, ubåtar och stridsflygplan samt utökade resurser för ledning och logistik.

Försvaret anser att det behövs bland annat:

  • Fyra brigader.
  • Ett jägarregemente.
  • Tjugofyra ytstridsfartyg.
  • Sex ubåtar.
  • Åtta flygdivisioner med 120 Gripenflygplan.

Försvaret skriver att Sverige måste kunna ta ett större ansvar för fred och säkerhet i Östersjöområdet. Den säkerhetspolitiska risken ska minska och Sveriges handlingsfrihet ska öka.

Försvaret skriver att det inte blir lätt att utöka försvaret på det sätt som krävs enligt studien. Det tar lång tid innan komplicerade vapensystem kan vara på plats och innan fler soldater och annan personal kan vara i tjänst.

Studien, som formellt kallas perspektivstudien, kommer vart femte år och är ett viktigt underlag för riksdagens nästa försvarsbeslut 2020 om den försvarspolitiska inriktningen för 2021—2025.

I sin sammanfattning skriver Försvaret att uppbyggnaden av Försvaret "tar tid och måste stödjas av långsiktiga beslut och en
betydande ökning av den ekonomiska ramen".