Omdiskuterat inflationssamband håller fortfarande

2:03 min

I takt med att inflationen inte har tagit fart trots högkonjunktur och sjunkande arbetslöshet så har sambandet mellan arbetslöshet och inflation ifrågasatts i debatten både här hemma och internationellt, men en ny forskningsrapport hävdar att sambandet håller.

– Det vi finner är att sambandet förvisso varierar över tiden men det har inte varit påtagligt svagare de senaste åren, som en del har hävdat, säger Pär Österholm, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet.

Sambandet det handlar om är det som står i läroböckerna: När arbetslösheten går ner och alltså fler får jobb så blir konkurrensen hårdare mellan arbetsgivarna om att få tag på rätt arbetskraft, lönerna ökar och det i sin tur leder till att också priserna stiger, alltså ökad inflation.

Men de senaste åren har inflationen inte velat ta fart trots god konjunktur och det har fått många ekonomer att ifrågasätta det gamla sambandet. Man har fört fram att globalisering och digitalisering har ökat konkurrensen och gjort att priser och löner inte har kunnat höjas som vid tidigare högkonjunkturer.

Pär Österholm tror också han att det här har haft en dämpande effekt på inflationen.

– Det är klart att de här faktorerna påverkar och Riksbanken har därmed lite mer motvind. Men vår analys ger inget stöd för att sambandet skulle se helt annorlunda ut än tidigare.

Pär Österholm har tillsammans med professorn i statistik Sune Karlsson använt en relativt ny analysmetod när de har studerat de senaste tre decenniernas samband mellan arbetslösheten och inflationen i såväl Sverige som USA. Och man har då kommit fram till att det här sambandet är olika starkt vid olika tidpunkter.

Men ett bevis för att det har fungerat även på senare tid när inflationen varit låg, menar Pär Österholm, är effekten av Riksbankens mycket expansiva penningpolitik med minusränta och stora obligationsköp som han menar har bidragit till fallande arbetslöshet.

– Ja, baserat på den analys vi har gjort så kan man ändå dra slutsatsen att Riksbanken kan påverka inflationen. Och jag är dessutom fullt övertygad om att hade Riksbanken inte bedrivit en så expansiv politik så hade också inflationen varit lägre än vad den är i dag.