Enkät: Så vill riksdagspartierna göra med avloppsslammet

Vetenskapsradion har i en enkät till samtliga riksdagspartier frågat om partiet vill återföra näringsämnet fosfor från avloppsslam till jordbruket. Här kan du ta del av svaren.

Anser ni att det bör finnas ett nationellt mål om återföring av fosfor? Vänligen svara "ja", "nej" eller "ingen åsikt" på frågan, motivera därefter kort ert svar.


Socialdemokraterna:
Ja. Ingen motivering. 

Liberalerna:
Ja.

Att sluta kretsloppet och få en hållbar återföring av fosfor är viktigt. Liberalerna vill även införa en läckageskatt för att minska användningen av handelsgödsel och därmed utsläppen av fosfor.

Kristdemokraterna:
Ja.

Det är viktigt att sluta fosforns kretslopp. Dels för att minska övergödningen av vattendrag och hav, dels för att vårt jordbruk långsiktigt ska kunna bedrivas. Det är viktigt att den växtnäring som återförs till jordbruket är så ren som möjligt för att konsumenterna ska kunna lita på den mat som produceras. Därför måste föroreningar i form av exempelvis tungmetaller, mikroplaster och läkemedelsrester elimineras innan växtnäringen återförs till åkermarken. LRF:s kretsloppspolicy är en bra utgångspunkt.

Vänsterpartiet:
Ja.

Det behövs för att stimulera en ökad resurshushållning och återföring av växtnäringsämnen som
är fria från oönskade ämnen.

Moderaterna:
Ja.

Vi vill införa ett nationellt mål om fosforåterföring. Att öka utvinningen och återföringen av näringsämnen ur avloppsslam är en av många åtgärder som kan främja omställningen till en cirkulär ekonomi.

Miljöpartiet:
Ja.

Vi vill införa ett krav på återvinning av fosfor så att den kan återföras till jordbruket. Genom en hållbar utvinning av fosfor ur avloppsslammet så kan vi återcirkulera näringsämnen till jordbruket - utan att mikroplast, läkemedelsrester och annat som finns i slammet följer med.

Centerpartiet:
Ja.

Vi vill införa ett nationellt etappmål om återföring av fosfor. Enligt siffror från Naturvårdsverkets rapport 6580 från 2013 är det ca 75% av fosforn i avloppet från våra tätorter som potentiellt kan återföras till åkermark men som inte görs. Det är inte hållbart. Däremot behöver innehållet av oönskade ämnen minskas ytterligare för att kunna bli en hållbar återföring till åkermark. Flera svenska företag har idag kommit långt i utvecklingen av olika tekniker där fosfor kan återvinnas från reningsverkens slam och skulle nu kunna vara nära projekt i fullskala och framtida stora möjligheter till teknikexport.
Det är idag många aktörer som väntar på besked om vilka målsättningar och prioriteringar som ska gälla. För att komma vidare är det nu helt nödvändigt att regeringen snarast kan fatta beslut om etappmål för återföring av fosfor och presentera ett nytt författningsförslag med syftet att återföra mer fosfor i ett fungerande och hållbart kretslopp.

Sverigedemokraterna:
Ingen åsikt.

Vi anser att slam i högre grad bör kunna brännas och återföras som växtnäring. Däremot är vi tveksamma att idag slå fast ett specifikt mål innan dess vi kan säkerställa potential och ekonomiska förutsättningar. Det finns ett behov av bättre metoder för att möjliggöra en återcirkulation av växtnäring i en renare och attraktivare form som både producenter och konsumenter kan acceptera.