Alltför stora naturvärden kring Bäste träsk

1:55 min

Naturvärdena är för höga för att tillåta stenbrytning i Natura 2000-området Bäste träsk. Det anser länsstyrelsen på Gotland som ser brister i bolaget SMA Minerals underlag i förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen.

– I täktområdet finns viktiga naturtyper som karsthällmarker, allvar och västlig tajga (barrskogsområde söder om tundran) säger Magnus Martinsson vid länsstyrelsen på Gotland.
Stenbrytning skulle innebära ett evigt förstörande inom täktområdet och den hydrologiska påverkan av täktverksamheten skulle bli otillåten i Natura 2000-området, anser länsstyrelsen.