Nej, ingen koppling mellan HPV-vaccin och en ökning av livmoderhalscancer

2:00 min

Livmoderhalscancer har ökat i Sverige och den vaccinkritiska intresseorganisationen NHF Sweden påstår att det finns en koppling till HPV-vaccinering. Men det är helt fel eftersom ökningen inte har skett i de åldersgrupper av kvinnor som har fått vaccinet i stor skala.

Påstående:

”Livmoderhalscancer ökar drastiskt – stark koppling till HPV-vaccin”

 - Intresseorganisationen NHF Sweden på sin sajt

Betyg: Helt fel

Den 6 maj 2018 publicerade National Health Federation Sweden (NHF Sweden) en artikel på sin hemsida med rubriken ” Livmoderhalscancer ökar drastiskt – stark koppling till HPV-vaccin”.

NHF Sweden beskriver sig själva som en ideell hälsofrihetsorganisation som jobbar för att utbilda konsumenter i hälso- och frihetsfrågor. Enligt beskrivningen vill de skydda den enskildes rätt att konsumera hälsosam mat, ta kosttillskott och använda alternativa terapier. De är starkt kritiska till vacciner och vaccinationsprogram.

NHF Sweden är den svenska delen av den internationella intresseorganisationen National Health Federation. De har medlemmar som betalar en årlig medlemsavgift och ger även ut en tidskrift där ämnen som alternativmedicin och vaccin tas upp.

De senaste åren har de aktiva inom NHF Sweden bland annat rest till Rom för att engagera sig mot införandet av obligatoriska vaccinationer i Italien, och skrivit ett remissyttrande för att protestera mot det svenska Läkemedelsverkets förslag 2016 om höjda avgifter för att registrera homeopatiska läkemedel.

Vaccin mot HPV

HPV-vaccin ges till framför allt unga flickor för att skydda mot humant papillomvirus, det vill säga HPV-virus. Viruset kan ge upphov till cellförändringar vilka i sin tur kan leda till livmoderhalscancer.

Syftet med vaccineringen är därför att skapa ett skydd mot utveckling av livmoderhalscancer genom att ge immunitet mot viruset.

Vaccinet ger 90 procents skydd mot de typer av viruset som vaccinet innehåller så länge man inte har blivit smittad med just de virustyperna före vaccinationen.

NHF Swedens artikel påstår alltså att HPV-vaccinet skulle ha rakt motsatt effekt mot det önskade.

Artikeln hade delats 4 800 gånger i sociala medier fram till den 22 maj och har därför nått många människor med sitt budskap.

Med tanke på att HPV-vaccinet ges för att skydda mot en allvarlig sjukdom och ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige menar vi att det är viktigt att faktagranska påståendet från NHF Sweden för att se vad den samlade forskningen säger om vaccinets effektivitet och säkerhet.

Vad bygger NHF Sweden sina uppgifter på?

Som grund för påståendet att det finns en koppling mellan HPV-vaccin och en ökning av livmoderhalscancer utgår NHF-Sweden från en svensk studie som har publicerats i tidskriften Indian Journal of Medical Ethics (IJME).

Studien har gjorts av en person som skriver under pseudonym och kallar sig för Lars Andersson, och uppger sig vara medicinsk forskare.

Enligt vad personen skriver själv i studien ska orsaken till det påhittade namnet vara att det ”under nuvarande omständigheter kan få allvarliga personliga konsekvenser att publicera information som innehåller kritik mot vacciner.”

Vem är forskaren bakom studien?

Lars Andersson uppgav först också att han hade koppling till institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet.

Men ett par dagar efter att NHF Sweden har publicerat sin artikel gick KI ut med ett pressmeddelande där de tillbakavisar uppgifterna, och att någon Lars Andersson varken är anställd eller anknuten till institutionen.

Efter att ha kontaktats av KI har den indiska tidskriften nu tagit bort kopplingen till KI i studien, vilket de även har skrivit om i en rättelse.

Vare sig KI eller Vetenskapsradion har fått något svar från Lars Andersson om vem hen är, eller kunnat bekräfta att hen är en medicinsk forskare.

I ett mejl till Vetenskapsradion skriver två redaktörer för Indian Journal of Medical Ethics att studien har genomgått en vetenskaplig granskning både av granskare på tidskriften och av internationella experter.

Men KI:s presschef Peter Andreasson säger att KI ser allvarligt på det studien framfört i KI:s namn.

– Med falsk uppgivning av tillhörighet, en hänvisning till att man tillhör en etablerad forskningsinstitution, så försöker man att skapa en sorts trovärdighet för någonting som i väldigt hög grad är värt att ifrågasätta.

Det har skett en ökning av livmoderhalscancer

Det stämmer att det har skett en hittills oförklarad ökning av antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige på senare år.

Precis som NHF Sweden skriver i sin artikel från den 6 maj framgår det i Cancerfondsrapporten 2018 att insjuknandet i livmoderhalscancer ökar påtagligt för första gången på flera decennier. Ökningen beskrivs i rapporten som stor, och under 2014 och 2015 var ökningen 20 procent jämfört med tidigare år. 20 procent motsvarar ungefär 100 ytterligare fall per år.

Men någon förklaring till ökningen finns fortfarande inte enligt rapporten. Eftersom deltagandet i screeningprogrammet med regelbundna cellprovskontroller har ökat borde det inte bero på att färre personer upptäcker farliga cellförändringar i tid.

Däremot är det vissa landsting där ökningen är större än i andra delar av landet. Därför menar Cancerfonden att en förklaring skulle kunna vara att det finns skillnader i det cancerförebyggande arbetet mellan olika landsting.

Det är här Lars Anderssons studie i tidskriften IJME tar upp en möjlig koppling till HPV-vaccineringen i Sverige. Enligt studiens slutsatser är ökningen av livmoderhalscancer störst i åldersgruppen 20-49 år. Det anges också att det finns ett tidssamband mellan att de flesta unga flickor började vaccineras i Sverige från och med 2012-2013, och att antalet fall av livmoderhalscancer ökade bara ett par år senare.

Det utpekade tidssambandet är också någonting som NHF Sweden har tagit fasta på i sin artikel.

Organisationen har även gjort egna sökningar i Socialstyrelsens statistikdatabas för cancer. Utifrån de sökningarna menar artikelförfattaren att det finns ett tydligt samband mellan HPV-vaccinet och de nya cancerfallen, vilket presenteras i grafer i deras artikel.

Tidssambandet stämmer inte med åldern på de vaccinerade

Men en sådan här koppling mellan vaccinet och ökningen av livmoderhalscancer går absolut inte att göra, säger Joakim Dillner som är professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

Han är registerhållare och därför en av de som ansvarar för det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention (NKCx), där cervixcancer betyder just livmoderhalscancer. Han och hans kollegor undersöker just nu olika möjliga förklaringar till ökningen.

– Det har framkastats ett flertal olika hypoteser angående vad det skulle kunna vara för någonting. Vi kan inte exakt säga vad det är, men vi kan säga så mycket som att det inte är vaccination som är orsaken. Det stämmer inte med fakta helt enkelt.

Det som gör att Joakim Dillner utesluter att vaccinet skulle kunna ligga bakom ökningen av livmoderhalscancer är framför allt att många som drabbats är för gamla för att ha ingått i det allmänna vaccinationsprogrammet.

– Det syns en kraftig ökning av livmoderhalscancer ända upp till 50 års ålder. Och vi har inte HPV-vaccination i åldrar över 26 i Sverige, mer än några enstaka vaccinationer.

I Sverige godkändes det första HPV-vaccinet år 2006. Sedan dröjde det till 2012 innan HPV-vaccineringen började användas i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Men sedan dess erbjuds vaccineringen till flickor i årskurs 5 eller 6 och ges till flickor i åldrarna 10-12 år.

2012 började alla landsting också att ge flickor födda 1993-1998 chansen att få en kostnadsfri vaccinering eftersom de hade missat det allmänna vaccinationsprogrammet med bara några år. Vissa landsting har dessutom erbjudit kvinnor upp till 26 år en kostnadsfri vaccinering.

Det betyder att de första flickorna som fått vaccinet i större skala inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn hunnit bli som mest 15-16 år under 2014-2015 då den stora ökningen av livmoderhalscancerfall skedde i åldersgruppen 20-49 år.

När det gäller de flickor och unga kvinnor som erbjöds att vaccinera ikapp sig i efterhand finns det visserligen en överlappning i åldersgruppen. De äldsta hade hunnit bli 20-21 år under 2014-2015. Men inte heller där finns det några belägg för att vaccinet skulle orsaka cancer. Tvärtom, enligt en svensk studie som har publicerats i tidskriften International Journal of Cancer.

I den här studien har forskarna gjort analyser på individnivå av vaccinerade personer. De har använt uppgifter från register om vaccination och eventuell vård och följt flickor och kvinnor mellan 13-30 år mellan 2006 och 2013. Det första HPV-vaccinet blev godkänt och kunde börja användas 2006.

– Med den typen av registerlänkningar ser man en kraftig sänkning av både förstadier till livmoderhalscancer och också livmoderhalscancer. Så det finns data på att det är tvärtom, det vill säga att cancern minskar om man har tagit vaccinet, säger Joakim Dillner.

Livmoderhalscancer tar dessutom lång tid på sig att utvecklas, ofta 10-15 år. Därför är det inte rimligt att anta att den stora gruppen med unga flickor som började vaccineras 2012 skulle ha utvecklat livmoderhalscancer på bara ett par år, även om de hade ingått i en åldersgrupp där ökningen finns.

Att äldre kvinnor skulle ha vaccinerat sig i hög grad är därför inte heller någon förklaring. Från att vaccinet godkändes 2006 fram till 2014-2015 hade det inte hunnit gå tio år.

Epidemiologen Tiia Lepp på Folkhälsomyndigheten säger att det är en mycket liten andel kvinnor i de äldre åldersgrupperna som har tagit HPV-vaccinet, som från början omfattades av högkostnadsskyddet för åldrarna 13-17 år, och som sedan utökades till 26 år 2012.

– Utanför de åldersgrupper som omfattades av högkostnadsskyddet var det bara några enstaka som vaccinerade sig. Så det är bara ett fåtal som är födda före 1986 som är vaccinerade, säger Tiia Lepp.

Internationell forskning visar att vaccinet är säkert

I Lars Anderssons studie i Indian Journal of Medical Ethics föreslås också att HPV-vaccin skulle kunna återaktivera HPV-virus hos personer som blivit infekterade av viruset innan de fått vaccineringen. Något som även NHF Sweden tar upp i sin artikel.

Det finns ett hundratal olika typer av HPV-virus, men de typer som står för den största andelen fall av livmoderhalscancer är HPV 16 och HPV 18. De står för cirka 70 procent av fallen i världen, och är också de typer som HPV-vaccinen i första hand riktar in sig mot.

Teorin om återaktivering som läggs fram i Lars Anderssons studie handlar om att HPV-vaccin skulle kunna aktivera både HPV-virus av typerna 16 och 18 och även andra typer, och därigenom kunna öka risken för livmoderhalscancer.

Joakim Dillner på KI menar däremot att det inte finns något som helst stöd för den teorin. De källor som anges i studien handlar om andra virus.

Han lyfter istället fram den senaste systematiska översikten från organisationen Cochrane av internationell forskning som handlar om HPV-vaccinets effekt och säkerhet.

Cochrane är en internationell, icke-vinstdrivande organisation som utgörs av ett oberoende forskarnätverk, och som utvärderar effekterna av hälso- och sjukvård i världen.

Deras senaste översikt visar att HPV-vaccinering har effekt när det gäller att minska förstadier till cancer, särskilt i åldrarna 15-26 år. I översikten ingår 26 studier med sammanlagt över 73 000 kvinnor från alla kontinenter. 

Att forskarna mest har tittat på förstadier beror på att livmoderhalscancer tar så lång tid som 10-15 år på sig att utvecklas. Därför är det ännu för tidigt för att forskarna ska kunna utvärdera i stor skala vilken effekt HPV-vaccinering har på fullt utvecklad cancer.

Men preliminära resultat har börjat komma. Förra året publicerades en analys som Joakim Dillner själv varit med och gjort på registerdata med vaccinerade flickor och kvinnor i Finland och Sverige. I den följdes både vaccinerade och ovaccinerade personer, och analysen visar att vaccinet ger skydd mot cancer.

När det gäller ökningen av antalet nya fall av livmoderhalscancer som har skett i Sverige på senare år berättar Joakim Dillner att han och andra forskare håller på att undersöka om det till exempel kan bero på förändringar som har skett över tid i hur resultaten från cellprovtagningar följs upp, eller om det finns skillnader mellan olika landsting.

– Att det är någon skillnad i hur man gör screeninganalysen. Eller att det är någon skillnad i hur man gör utredningar av positiva fynd vid screeninganalysen. Vi tittar också på om det är någon skillnad i bakgrundsrisken för livmoderhalscancer, det vill säga om det är något i samhället som skulle ha orsakat det hela.

Svar från NHF Sweden

NHF Sweden har fått ta del av den här faktagranskningen. Deras sekreterare Sara Boo skriver i ett mejl till Vetenskapsradion att ”De som propagerar för HPV-vaccinationsprogrammet till svenska unga tjejer som Dillner vet inte varför livmoderhalscancerfrekvensen ökar, men kan med 100 procents säkerhet säga att det inte beror på vaccinet? Det har mig i alla fall veterligen inte publicerats några forskningsstudier som slår fast att det är så.”

De forskare som vi har pratat med har mycket riktigt inte hänvisat till några studier som specifikt har undersökt ifall vaccinet kan öka risken för livmoderhalscancer, eftersom det inte finns några skäl att misstänka en sådan koppling. Som vår faktagranskning visar finns ingen koppling mellan de åldersgrupper som vaccinerats och de åldersgrupper  där man sett en ökning av livmoderhalscancer.

Inget svar från Lars Andersson

Vetenskapsradion har även sökt Lars Andersson för att fråga hur hen ser på invändningarna mot studien. Vi har ännu inte fått svar från Lars Andersson.

I ett mejl till Vetenskapsradion skriver två redaktörer för tidskriften Indian Journal of Medical Ethics att studien har granskats av en person på tidskriften som har expertkunskap i epidemiologi och biostatistik. Studien skickades också till en internationell granskare som enligt tidskriften ska vara expert på ämnet.

Men efter att den här texten publicerades blev Lars Anderssons artikel tillbakadragen från Indian Journal of Medical Ethics. Det här skedde den 26 maj. Tidskriften skriver i en kommentar att den kommit fram till att det var en felbedömning att inte dra tillbaka artikeln när de först fick veta att författaren hade uppgett falsk adress.

Starka röster mot vaccinationer

Det här är inte första gången det här och andra vacciner ifrågasätts av vaccinkritiska röster. Dagens Medicin skriver i en artikel från 2017 att vaccinkritik ofta hamnar högt upp på listan över sökträffar om man googlar på vaccinering.

Och i Almedalen förra året diskuterades behovet för Folkhälsomyndigheten att bli ännu bättre på att gå ut med lätthittad och korrekt information om just HPV-vaccin.

En undersökning som SVT har gjort visar också att det finns stora skillnader mellan de svenska kommunerna i förtroendet för HPV-vaccin. Orsaken uppges vara att många föräldrar är rädda för biverkningar, något som ofta diskuteras i vaccinkritiska forum.

Oron finns alltså där trots att HPV-vaccin har getts till över 80 miljoner kvinnor i världen utan att man hittat belägg för några allvarliga biverkningar.

Slutsats

Det är helt fel att det finns en koppling mellan HPV-vaccin och en ökning av antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige.

Ökningen av cancerfall har framför allt skett i åldersgrupper där vaccination bara har skett i mycket låg grad.

Livmoderhalscancer tar dessutom så lång tid på sig att utvecklas att en stor ökning inte borde kunna ha skett under den tid som vaccinet har använts i Sverige.

Ändringar

24 maj kl 09.32 gjorde vi ett förtydligande i rubriken efter läsarkommentaren "Om man får vara lite petig, så vill jag påpeka att man ”borde” se en koppling mellan HPV-vaccin och livmodercancer. Om kopplingen saknas så är ju vaccinet verkningslöst. Koppling behöver ju inte betyda att korrelation är positiv.” Den första versionen av rubriken var: Nej, ingen koppling mellan HPV-vaccin och livmoderhalscancer. 

29 maj kl 14.02 kompletterade vi stycket "Inget svar från Lars Andersson" med att den indiska tidskriften dragit tillbaka Lars Anderssons artikel den 26 maj.