نگرانی از حضور گروه‌های بزهکار در مکتب‌ها در یوتبوری

2:54 min

شهر یوتبوری در غرب کشور دارای مناطقی است که از سوی پلیس به عنوان مناطق آسیب پذیری که دارای شبکه‌ی بزهکاران است شناسایی شده است. گروه‌های که قدرت خود را از راه خشونت و تهدید حفظ می‌کنند و بر مبنای روابط خانوادگی عرض وجود کرده‌اند. این معضل بیشتر در محیط مکتب در مناطق شمال شرقی یوتبوری وجود دارد.

هوکان فرانک که در مرکز ملی توسعه در اداره پلیس کار می‌کند می‌گوید: در مکتب متوسط/راهنمایی شاگردانی هستند که می‌دانند دارای موقعیت ویژه در منطقه هستند و امکان ایجاد تشنج و خشونت را دارند. در صورتی که خواسته باشند افراد زیاد را بسیج می‌توانند و این موضوع را شاگردان دیگر نیز می‌دانند. او در ادامه گفته است که با داشتن یک تلفون موبایل در ظرف چند دقیقه این کار را انجام می‌دهند. یعنی یک گروه را بیرون از مکتب بسیج می‌کنند. مثلا برادران بزرگ دارند که وارد مکتب می‌شوند و برای دیگران تعین تکلیف می‌کنند.

پاتریک گلاد مدیر لیسه/ دبیرستان انگیرید حادثه‌ی را توضیح داده است که چندین مرد وارد مکتب شده و یک شاگرد را مرود حمله قرار داده‌اند. او می‌گوید: وضعیتی بسیار تلخ بود که حدود ۴۰ تا ۵۰ تن در این محیط تجمع کرده بودند. حدود ۸ تا ١۰ مردی که بالای ۳۰ سال داشت و مربوط مکتب نیز نبودند وارد شدند.

این حادثه مثالی از خشونت و قدرت عده‌ی مجرمان است که براساس پیوند خانوادگی در مناطق شمال شرقی شهر یوتبوری شبکه تشکیل داده‌اند.

پاتریک گلاد می‌گوید این گروه با شبکه و خویشاوندان خود به دیگران می‌فهمانند که تصمیم گیرنده‌اند و باید مورد احترام باشند.