Oviss framtid för hotad urtidsfisk

3:04 min

Föroreningar, låga vattennivåer, förstörda lekområden och överfiske av torsk och lax gör att tillvaron för den rödlistade, ålliknande fiskarten havsnejonöga blir allt hårdare. I Halland leker havsnejonögat nu i midsommartid.

Större delen av det svenska beståndet finns i halländska vattendrag, men populationen ser ut att minska: efter att man för några år sedan räknade in ca 400 individer bara i ån Ätran, räknade man förra året in bara knappt 300 individer i hela Halland.

– Där ser du de ljusa fläckarna som är runt här. Där har fisken flyttat runt stenarna och lagt dem här. De har sugit dem rena helt enkelt och flyttat till den platsen där de vill att de ska vaara, säger Per Ingvarsson som står vid en lekgrop skapad av en havsnejonöga.

Tillsammans med länsstyrelsens Elisabeth Thysell inventerar Per fiskarten vid Fylleån i Halmstad just denna dag. 

Elisabeth säger att om man vidtog en del åtgärder så kunde havsnejonögats framtid se betydligt ljusare ut

Vi behöver ett levande hav, skyddszoner längs med våra vattendrag, att det inte kommer ut gifter. Försurningen - vi behöver fortsätta kalka och vi behöver jobba med passager förbi våra kraftverk så de når lek- och uppväxtområden där det idag är stängt i många av våra halländska vattendrag.