Brunt vatten inte negativt för fiskbestånden

1:28 min

Vattnet i många sjöar blir allt brunare. Men enligt en ny studie är det inte så negativt för fiskbestånden som har befarats – åtminstone inte i de allra flesta sjöarna.

Att sjövattnet blir brunare beror på att det blir mer kolpartiklar i det. Och det beror i sin tur dels på ett varmare klimat och dels på minskad försurning av sjöarna.

Brunare vatten släpper igenom mindre ljus vilket kan minska fotosyntesen så det blir mindre växter och mindre mat till fiskarna. Det kan dessutom leda till att det blir mindre syre i de djupare delarna av sjön.

Men när forskare i Umeå provfiskade i ett antal mindre sjöar i norra Sverige kunde de tydligt se samband mellan brunt vatten och små fångster bara i den fjärdedel av sjöarna som hade ett medeldjup mellan 2, 1 och 3,5 meter.

En förklaring kan vara att ljuset ändå når igenom tillräckligt bra i grunda sjöar och att det i de djupaste sjöarna redan är så mörkt neråt botten att lite brunare vatten inte gör någon större skillnad. 

Referens: Seekell et al. Lake morphometry moderates the relationship between water color and fish biomass in small boreal lakes. Limology and oceanography, doi: 10.1002/lno.10931)