#válggat2018

Delade meningar om ILO 169 – men få partier vill stärka det samiska inflytandet

2:15 min

Det finns en majoritet i riksdagen för både ILO-konventionen 169 och en nordisk samekonvention. Det visar en enkät som alla partier svarat på. Men svaren är motsägelsefulla.

Sameradion & SVT Sápmi har skickat ut en enkät till samtliga åtta riksdagspartier med tio rubriker som handlar om samer och nationella minoriteter.

Partierna får i enkäten bedöma hur de ställer sig till bland annat ILO-konventionen 169, nordisk samekonvention och inflytande över marken och naturresurserna.

Positivt om nordisk samekonvention

När det gäller den nordiska samekonventionen så finns det ett färdigt förslag som framförhandlats av de tre länderna och sametingen.

Liberalerna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet att förslaget är bra medan Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att förslaget är mycket bra.

Kristdemokraterna anser att förslaget är mindre bra medan både Moderaterna och Centerpartiet passar på frågan.

Samekonventionen har mött mycket kritik och möter väldigt delade meningar i Sametinget. Det är därför svårt att gå fram med detta förslag.

Vi är i princip positiva till arbetet med en nordisk samekonvention, men eftersom det förslag som utarbetats har mött kritik från samiskt håll menar vi att Sverige inte bör ställa sig bakom förslaget utan att man först analyserar kritiken och om de kritiska synpunkterna kan tillgodoses. 

Centerpartiet å sin sida motiverar sin avvaktande hållning på följande sätt:

Riksdagen och partierna har inte fått del av förslaget så vi kan inte ta ställning till det än.

Blandat om ILO 169

När det gäller ILO-konventionen 169 får partierna svara på påståendet att Sverige bör ratificera ILO-konventionen 169.

Även här ser förhållanden liknande ut mellan partierna. Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker det är ett mycket bra förslag, medan Kristdemokraterna, Liberalerna och Socialdemokraterna tycker förslaget är bra.

Centerpartiet tycker mindre bra om förslaget, Sverigedemokraterna tycker det är dåligt medan Moderaterna även här svarar vet ej.

Samernas och urfolkens rättigheter är en viktig fråga som kan och bör hanteras på en rad olika sätt. Det är viktigt att det finns en dialog kring dessa frågor. Vår bedömning är att en ratificering av konventionen i dagsläget riskerar att skapa fler konflikter än den löser. KU och riksdagen har även nyligen avvisat detta förslag.

Med ledning av partiernas enkätsvar så finns det idag en riksdagsmajoritet som är för både det framlagda förslaget till nordisk samekonvention och ILO-konventionen 169.

Samtidigt har frågan om ILO 169 varit uppe för omröstning i riksdagen två gånger den gångna mandatperioden efter motioner från Vänsterpartiet – och dessa motioner har endast fått stöd av just V.

Motsägelsefullt om markrättigheter

Två av de mest centrala principerna när det gäller urfolksrätten är inflytande över sina egna marker och självbestämmande.

När vi frågar partierna hur de ser på att just stärka det samiska inflytandet och självbestämmande så ser svaren betydligt mer spretiga ut.

Partierna fick bland annat ta ställning till följande påstående: Samerna bör få ett större inflytande över naturresurserna i Sápmi (genom fritt informerat förhandssamtycke), enligt principerna i FN:s urfolksdeklaration.

Här tycker endast Miljöpartiet att det är ett mycket bra förslag medan Vänsterpartiet och Kristdemokraterna tycker det är bra. Centerpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tycker förslaget är mindre bra medan Liberalerna passar.

Socialdemokraterna ser en utvecklad konsultationsordning med det samiska folket som ett alternativ till detta och som ett steg på vägen.

Vi har inga förslag till regelförändringar i denna fråga. I de situationer då samernas intressen som ursprungsbefolkning ställs mot andra viktiga intressen, som exempelvis gruvnäringen, är lösningarna sällan enkla. Domstolsprocesser kan vara kostsamma och krävande för de inblandade, men den praxis som där utmejslas kan ge långsiktiga förhållningsregler, vilket underlättar för parterna.

Ur Moderaternas enkätsvar.

Det sista påståendet som partierna får ta ställning lyder enligt följande: Samebyar ska ha det avgörande inflytandet över jakt- och fiskerättigheterna på renbetesfjällen och ovanför odlingsgränsen.

Endast Vänsterpartiet tycker det är bra, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tycker det är mindre bra medan Liberalerna, Miljöpartiet och Moderaterna passar.

Detta är en fråga som just nu prövas rättsligt. I det så kallade Girjasmålet har hovrätten kommit fram till att Girjas sameby har bättre rätt än staten att jaga efter småvilt och fiska på sitt område, men att det inte är fråga om en ensamrätt. Målet har överklagats till högsta domstolen och vi vill inte föregripa domstolens bedömning.

Det samiska inflytandet över jakt- och fiskerättigheterna på renbetesfjällen och ovanför odlingsgränsen behöver stärkas. Vi har dock som parti inte landat i var det avgörande inflytandet ska ligga.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Sveriges Radio