Kväveutsläppen fortsätter

Trots övergödningen av Östersjön och Kalmarsund så har jordbrukets användning av kvävegödsel i länet inte minskat sedan Sverige gick med i EU. Det visar en undersökning som P4 Kalmar gjort. Lars-Gunnar Hellström som är lantbrukare från Räggekulla och vice ordförande i LRF-distriktet säger att det inte går att minska mer på gödslingen om lantbruket ska klara att hålla kvar produktionen på dagens nivå.
Sedan Sverige gick med i EU har Lantmännen i länet levererat ut runt 27 000 ton kvävegödsel per år till länets lanbrukare. Tillsammans med stallgödsel från 250 000 djur utgör det den kvävetillförsel som länets jordar får ta emot årligen. Enligt Lars-Gunnar Hellström ligger Kalmar och Torsås kommuner idag på ett max av vad naturen klarar av. Det är kvävet som kommer ut i Östersjön som är orsaken till den stora minskningen av fisk och som gör det svårt för fisken att reproducera sig. Ett ökat antal våtmarker och återskapande av sjöar skulle minska övergödningen i Östersjön.