Lördag 1 september 2018

Fem av åtta riksdagspartier vill satsa mindre pengar på skydd av värdefull natur

12 min

Fem av åtta riksdagspartier vill skära ner kraftigt på anslaget till skydd av värdefull natur.

Det visar Naturmorgons undersökning av partiernas skogspolitik.

Under den senaste mandatperioden har regeringen, med stöd av Vänsterpartiet, fördubblat utgiftsposten i budgeten för skydd av värdefull natur till drygt 1,4 miljarder kronor.

Det handlar alltså om pengar för att exempelvis bilda naturreservat.
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill halvera anslaget. Sverigedemokraterna vill sänka ännu mer med en en miljard kronor.

Liberalerna vill också minska, men mindre än de andra allianspartierna.

Detta enligt partiernas budgetförslag för 2018 och hur partierna agerat i riksdag och regering i stort de senaste fyra åren när det handlar om biologisk mångfald.

Detta är en av sakerna vi tar upp i Naturmorgons granskning av partiernas naturvårdspolitik.

----

Förra veckan tittade vi på vad partierna gjort i riksdag och regering för att klara den biologiska mångfalden i havet. Nu tittar vi på hur politikerna agerat för biologisk mångfald i skogen - och för att uppfylla miljömålen om levande skogar och ett rikt växt och djurliv.

För här har skogen en nyckelroll: enligt Artdatabanken är ungefär hälften av alla rödlistade arter knutna till skogen, och avverkningar av skogar med höga naturvärden en av de främsta orsakerna till att skogslevande arter rödlistas.

Naturmorgons reporter Lena Pettersson har gått igenom dels vad regeringen, alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet, gjort under mandatperioden, och hur oppositionspartierna: allianspartierna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna agerat i riksdagen sedan 2014.

Den stora diskussionen, och skiljelinjen mellan olika partier, har gällt konflikten mellan naturvård och produktion.

Och då en det en rad frågor som debatterats i det sammanhanget: det handlar om artskyddsförordningen: den del av lagstiftningen som skyddar vilda växter och djur, nyckelbiotopsinventeringar, alltså inventeringen av skogar där man letar efter områden som är värdefulla för hotade arter.
Bägge de här frågorna handlar i grunden om äganderätten: hur mycket kan man och bör man inskränka markägarnas rätt att bruka sin mark?

De fyra allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna har krävt av regeringen att nyckelbiotopsinventeringen ska ses över och att man ska ta hänsyn till lokala och regionala skillnader.

Och samma sak när det gäller artskyddsförordningen. Där har allianspartierna tillsammans med SD i riksdagen röstat för att regeringen ska se över artskyddsförordningen.

Vad vill partierna göra förutom det?

Moderaterna har främst ägnat sig åt just de frågorna.
Men de vill också att naturreservaten ska förvaltas och skötas bättre, och inte riskera att sprida skadedjur till skogar runtomkring.

Centern har också stort fokus på äganderätten. De vill också se skogen som en resurs för att skapa jobb på landsbygden och som en resurs för att gå över till en biobaserad ekonomi – alltså att ersätta fossila bränslen med förnyelsebara bränslen, och att skogen har en viktig roll här. Och det vill man också att regeringen ska slå fast i ett nationellt skogsprogram. En åsikt man delar med moderaterna.

Kristdemokraternas motioner handlar främst om artskyddsdirektivet: de tycker att Sverige ska verka inom EU för att det ska bli lättare att klassa om skydd för växter och djur i takt med att populationerna minskar eller ökar. Och sen vill de att artskyddsförordningen förändras så att – som de skriver – äganderätten garanteras.

Liberalerna har motionerat om att de kvarvarande naturskogarna eller gammelskogarna måste skyddas. De föreslår att man byter in skyddsvärda skogar mot statlig mark.
Sen vill de att skogsbruket och jordbruket ska bära sina egna klimat- och miljökostnader, men också ersättas för kollektiva nyttigheter som naturvård och bevarande av den biologiska mångfalden.

Tanken är alltså att du betalar för det du förorenar eller ställer till med – det kostar helt enkelt, men å andra sidan ska du också får betalt för de du bevarar eller bidrar med som vårdar miljön.

Sverigedemokraterna har lämnat flera motioner om att höja produktionen i skogen: höja andel röjd skog och förenkla regelverket kring dikning och markavvattning.

Vad det gäller skydd av skog tycker de att man ska räkna på ett annat sätt. I Sverige räknas skydd av produktiv skogsmark, medan man i flera andra länder räknar skogsmark rent generellt. Och det vill SD att man ska göra i Sverige också.

Sen vill de att man ska ta bättre hand om de kultur- och fornminneslämningar som finns i skogen, t ex genom att Skogsstyrelsen ska stödja arbetet med att registrera och kartlägga okända sådana.

Vänsterpartiet har verkat för att mer skog behöver skyddas, och vill att Sverige ska öka sin målsättning om skyddad skog.

De har motionerat om att skyndsamt ta fram en ny lagstiftning så att avverkning av skogar med höga naturvärden stoppas. De vill att skogsvårdslagen inarbetas i miljöbalken, och att man på så sätt höjer kraven på miljövård i skogen.

De har också motionerat om ta fram nationella mål för ett hyggesfritt skogsbruk, alltså att man inte kalhugger utan brukar skogen med andra metoder.

De har föreslagit att stärka medborgares och intresseorganisationers möjligheter till information och inflytande vid slutavverkningar.


Regeringspartierna har ju regeringen som sin arena och har lämnat betydligt färre motioner.

Som regering har de ökat anslagen både till att skydda natur och för att sköta skyddad natur har rejält. Det talas om historiskt höga nivåer. 

2018 års budget för åtgärder för värdefull natur (skötsel till exempel) ligger på 1 miljard 248 miljoner och det är en fördubbling jämfört med 2014.

Och budgeten för skydd av värdefull natur ligger på 1 miljard 418 miljoner – också det är en knapp fördubbling.

Regeringen slår också fast att det finns en tydlig ambition om att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras, och att miljöhänsynen i skogsbruket ska öka.

Regeringen anser också att det hyggesfria skogsbruket ska öka och har gett skogsstyrelsen i uppdrag att informera – men man har inte satt några tydliga mål.

Regeringen har anslagit pengar och gett Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en tioårig nyckelbiotopsinventering i hela landet.

Regeringen har också presenterat ett skogsprogram om hur man ser på skogens roll föröver.

Visionen för programmet är "skogen det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utveckling av en växande bioekonomi". Det finns fokus på både produktion och miljö – och man slår fast att det som ska göras ska göra inom ramen för miljömålen. Det talas mer om klimat än om biologisk mångfald.

Reporter: Lena Pettersson

Programledare: Jenny Berntson Djurvall

naturmorgon@sverigesradio.se